Home

Krl til rle

Først vil jeg gi honnør til de som reagerer nå når regjeringen foreslår å redusere kristendommen i skolens undervisning. KRL-faget skal erstattes med RLE - religion, livssyn og etikk, og da forsvinner ordet kristendom, andelen kristendom blir mindre, faget har ikke lenger formål som går på identitetsskaping, og de metodiske anvisninger er svakere Læreplan i religion, livssyn og etikk (RLE1-01) Gjelder fra: 1.8.2008 Gjelder til: 31.7.2015 Læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) (KRL1-01) Gjelder fra: 1.8.2005 Gjelder til: 31.7.200 KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder: - Fagstoff - Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på egen hånd eller i gruppe. Nettstedet inneholder mye bildestoff som både eksemplifiserer og levendegjør. En egen KRLE/ RLE-ordbok er en del av KRLE/ RLE-nett Fra KRL til RLE. Kunnskapsdepartementet foreslår å endre KRL-faget. Nå er forslaget til læreplan for det nye RLE-faget lagt fram. Navn: Foreslås endret fra dagens Kristendom, religioner og livssyn til RLE; Religion, livssyn og etikk Å legge en K til RLE er farlig nær en retur til tida før 2008, da KRL (kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) ble til RLE etter en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

KRL til RLE - trappetrinn ne

KRL, RLE, KRLE, KRF og FRP Krf og Frp ønsker en revisjon av RLE-faget i skolen. Dette er en revisjon som Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for, fra den nye blabla-regjeringen Fra KRL til RLE. Anders Horn Dagens leder * Som en følge av dommen over KRL-faget i Den europeiske menneskerettighetsdomstol 28. juni i år, fikk kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i går regjeringens støtte til å gi det omstridte faget både nytt navn og en ny lovbestemmelse i opplæringsloven Kristendom, religion, livssyn og etikk (forkortet KRLE) er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen.KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner Etter den norske stats tap i Haag ang. KRL-undervisning i skolen har det vært mye diskusjon rundt hva vi egentlig ønsker i dette jevnt over kristne landet Norge. KRL eller RLE? Hva mener du og hvorfor KRL/RLE/KRLE er, ved siden av nynorsk, som jeg også underviser i, noe av det mest kontroversielle vi driver med i den norske grunnskolen. Det er det faget som bringer mest støy frem i media

Her kommer en veldig forenklet fremstilling av hvorfor KRL ble til RLE og så til KRLE: Først het det KRL - kristendom, religion og livssyn. Da ble det mest undervisning i kristendom. Dette mente man ikke var riktig ettersom menneskerettighetene bestemmer at alle skal kunne tro på hva de vil,. Om KRLE og RLE Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt en navneendring på faget KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) tilbake til RLE, som var navnet fra 2008 og inntil for to år siden. Dette truer verken vår kristne kulturarv eller rokker ved kristendommens plass i faget KRL/RLE/KRLE/ er et farlig fag. Det lærer barn å respektere tøys. De lærebøkene jeg har sett i dette faget, har vært helt uten religionskritikk. Religionene skulle få presentere sin selvforståelse uten innblanding av kritisk tenkning Intervjustudien gir et innblikk i den praktiske endringen for våre informanter, i tillegg til deres tanker og syn på kristendommen i faget. Vårt hovedfunn er at læreplan- og lærebokutviklingen speiler en nedtoning og reduksjon av kristendommen fra KRL til RLE. Videre registrerte vi et nært samspill mellom læreplanene og lærebøkene

 1. Dom fra EMD - KRL-saken. I saken Folgerø m.fl. mot Norge fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 29. juni 2007 at KRL-faget strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 2. Avgjørelse ⏲ 29. juni 2007 00:00 Gudrun W Amble Del artikkel I saken Folgerø m.fl. mot Norge fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 29. juni.
 2. • RLE-faget skifter navn til KRLE - «Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk». • Om lag halvparten av tiden i faget skal brukes til å undervise om kristendommen. I dag hadde 62 ulike aktører svart. Høringssvarene - også de med kristelig fortegn - inneholdt et tydelig «nei» til navneendring
 3. oritetene i skolen, viser bristende respekt for, og forståelse av, enkle demokratiske prinsipper, både fra Krf og Frp sin side
 4. Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom med RLE Kode/emne/studiepoeng: KRL 111 Bibelen (15 studiepoeng) Dato: 21.05.12 KL: Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre 2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3. Oppgave 1 Besvar én av følgende to oppgaver Enten Fortolk Matt 6:7-13
 5. st 55 prosent kristendom, og endring av navnet til RLE - Religion, Livssyn og Etikk - som trådte i kraft denne høsten
 6. FRA KRL TIL RLE.Med faget Religion, livssyn og etikk vil Regjeringen gi elevene livssynsnøytral opplæring. Men staten skal holde seg til én religion
 7. Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsite

RLE-nett: KRLE/RLE-net

Kjøp KRLE-nett (lærerlisens) fra Cappelen Damm Undervisning RLE-nett for læreren er svært innholdsrik og enkel å bruke. Det inneholder: - Generelt bakgrunnsstoff - Metodiske tips - PowerPoint-presentasjoner - Kopieringsoriginaler - Rom for mangfold med seks filmer, hver på ca. 40 min.+ tilleggsstoff og oppgaver Fritaksretten ble begrenset til deler av faget som kunne oppleves som utøvelse av annen religion. Hun sier at KRL-faget nå må forandres for å være i tråd med menneskerettighetene

Knapt forskjell på KRL og nye RLE - aftenbladet

Enig i at KRL blir til RLE Del - Venstre er også tilfreds med at det tydelig slås fast at kristendommen skal ha den kvantitativt største delen av lærestoffet i det nye faget, sier Dørum i en kommentar til regjeringens forslag til nytt religionsfag som ble lagt frem før helgen Gjelder til 31.07.2021 . Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Læreplankode: RLE1-02 Side 2 av 10 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn Last ned: Fra KRL til RLE. Religion & kunst. Moderne religio Kode/emnegruppe: KRL 200 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL201 Teologihistorie med vekt på evangelikal teologi ( 10 studiepoeng) Dato: 07. november 2012 Kl 09:00 Både oppgave 1 og 2 skal besvares. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre 2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3. Oppgave KRL/RLE/KRLE/ er et farlig fag. Det lærer barn å respektere tøys. De lærebøkene jeg har sett i dette faget, har vært helt uten religionskritikk. Religionene skulle få presentere sin selvforståelse uten innblanding av kritisk tenkning

KRD - RLE - KRL - > ? Etter noen dager i utlendighet kommer man hjem til andedammen og ser folk plasker rundt som før. Denne gangen gjelder det ett enkelt fag på skolen, ett som ikke engang er med i Pisa-undersøkelsen. Kan tenke meg det foregikk slik I 2008 ble KRL-faget (kristendom, religion og livssyn) erstattet med RLE (religion, livssyn og etikk). I forhandlingene med regjeringen høsten 2013 fikk Kristelig Folkeparti (KrF) gjennom å. Tips til undervisning: La elevene prøve å sitte i lotusstilling. De skal være helt stille og ikke tenke på noe, mens de lytter til mantra eller annen rolig musikk. På denne måten kan de få en liten følelsen av hva det å meditere handler om. Samling av RLE-gjenstander RLE eller KRLE. Publisert mandag 03. november 2014 - 09:01. Lærerstudentene er negative til at ett livssyn skal settes over andre livssyn. En rundspørring tyder på at de vil nøle med å ta faget hvis K-en kommer med, heter det videre. Dette er en merkelig innstilling

KRLE - en bjørnetjenest

 1. KRL/RLE - kulturarv og kulturkamp. Meninger. Men det heile skaut fart for alvor i tilknyting til læreplanen av 1997 og forarbeida til denne, då ein fekk innført det såkalla KRL-faget.
 2. Smartbok - Den nye, levende læreboka. Smart Bok Grunnskole. 1.-4. trinn; 5.-7. trinn; 8.-10. trinn. Samfunnsfa
 3. KRL-faget blir endret til religion, livssyn og etikk - RLE. Fra og med 1.august 2008 KRL faget endret til Religion, livssyn og etikk - RLE. I faget vil det bli lagt vekt på at kristendommen, andre verdensreligioner, livssyn og etikk skal formidles på en kvalitativt likeverdig måte
 4. st 55 prosent kristendom
 5. kende betydning. I 2012 ble statskirkeordningen avskaffet, og Norge har ikke lenger noen offisiell religion
 6. om hindubarns erfaringer med KRL/RLE-faget. Det har vært utallige diskusjoner om faget og mye synsing om hva som er bra for barn og hva som er skadelig for barn når de sammen skal lære om ulike religioner og livssyn. Jeg gjorde prosjektet fordi jeg ville lytte til og lære av barna. Jeg har observert i KRL-timer, og jeg har intervjue

I vårt flerkulturelle samfunn er mange unge opptatt av religion og livssyn. Du er kanskje en av dem som diskuterer eksistensielle spørsmål med dine venner? Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av de Endringene fra KRL til RLE i 2008/2009, som fulgte en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen, burde, om noe, styrke snarere enn svekke kravene til nøytralitet og objektivitet. RLE-faget regnes som et ordinært skolefag uten fritaksrett, og som sådan er det et fag som man ikke kan søke fritak fra ut over fritaksgrunnlage

Lovforslag om KRLE - regjeringen

Det opprinnelige kristendomsfaget i grunnskolen ble i 1997 endret til kristendom, livssyn og etikk - KRL. Dette faget ble i 2007 dømt menneskerettsstridig i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og ble deretter endret til religion, livssyn og etikk - RLE Fra 2005 til 2008 var det et krav om at 55 prosent av undervisningen i RLE skulle brukes til kristendom. Bakgrunnen for dette var en undersøkelse fra 2000 som viste at 9 prosent av lærerne brukte 80 prosent eller mer av undervisningstiden på kristendom, mens 6 prosent av lærerne brukte 30 prosent eller mindre

«Regjeringen vil endre RLE-faget til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), samt gjeninnføre kravet om at faget, i tråd med kompetanseområdene, skal inneholde minst 55 % kristendom», het det i regjeringsplattformen som ble presentert i oktober 2012 navnet fra KRL til RLE i 2008. Da K-en forsvant i 2008, ble også en del nye kristne grunnskoler etablert. Dette bidrar også til at situasjonen i 2014/2015 er en annen enn for 6 år siden. En endring av fagnavnet til KRLE framstår ikke som viktig i dag. De siste årene har det blitt en viss ro rundt faget. Det har kommet signaler om at fler

Når bokstavene blir viktige - KRL, RLE, KRLE

KRLE UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Sabbatsduken brukes til å dekke sabbatsbrødet med når en leser velsignelsen over det ved sabbatens begynnelse. Den sies bl a å vise til duggen som dekket mannaen i ørkenen (jf 2 Mos 16, 14). De figurative symbolene på denne duken viser til vinen, mens den hebraiske teksten sier at duken er til ære for sabbaten og Yom Tov Rle Til Krle Artikler (2020) Se Rle Til Krle albumellerFra Rle Til Krle eller Når Ble Rle Til Krle. Gå inn på nettstedet. Fra Rle Til Krle. fra rle til krle. KRL, RLE, KRLE? Venn-diagram egner seg for av sammenligningi. bilde. Bilde Tilbake Eller Fremover Med KRLE RLE/KRL/KRLE Post navigation Kulturkrig og kanoner. Til slutt må vi huske dette: En haug av de verdielementene enkelte altså lurer på om trenger vern, var i sin tid nettopp opposisjonelle og kritisk orientert. De kom fra outsidere og måtte kjempe seg plass på agendaen Logg på med din Feidebruker. Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete Frå KRL til RLE. Fagdidaktisk seminar. Onsdag 5. november, kl. 12.00 - 16.30. Seminaret er onsdag 5. november i rom 244, Hans Strøm-huset. Programmet går frå kl. 12.00 til kl. 16.30. I tillegg til innlegg frå lærarar ved instituttet vert det høve til diskusjon og samtale. Arrangementet er ope for alle interesserte. Program: 12.00-13.0

KRLE - Huma

For dette faget, uansett om det er KRL, RLE eller KRLE man snakker om, har utrolig mye forskjellig innhold - innhold som krever mye av både lærer og elev. Da er det synd at faget ikke får de ressursene det trenger, at mange lærer er uten fagkompetanse, og at politikerne setter politiske vurderinger foran pedagogiske og faglige vurderinger Hanukka (channuka) er en jødisk lysfest som feires til minne om hendelsene i 1. Makkabeerbok (november/desember). De åtte lysene tennes ett etter ett gjennom åtte dager til minne om oljeunderet under tempelinnvielsen: Lyset brant i åtte dager, selv om israelittene ikke hadde olje til mer enn én dag I 2008 endret faget navn fra KRL til RLE (religion, livssyn og etikk), men etter en politisk avtale mellom KrF og regjeringspartiene kom K-en tilbake i 2015

Horisonter følger kompetansemålene i læreplanen av 2006. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte utfra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv Nei til Krl faget. 20 liker dette. Vi som vil at dagens rle fag skal bevares og som arbeider for et livssynsfag med likebehandling av ulike trors, livssyn og filosofiske retninger Forgjengeren til RLE faget het KRL, og der lå Kristendommen litt mer i sentrum i faget, selv om forskjellen egentlig ikke er så fryktelig stor. Men den store forskjellen lå i selve tenkningen på hvordan en dialog kan kunne la seg gjennomføre. La meg forklare: RLE faget hadde to bein som det sto på: den ene foten var identitet Tilgang til metadata KRL for ungdomstrinnet : CD Navn: Holth, Gunnar Deschington, Hilde Holth, Gunnar, 1952- Utgave: Bokmål[utg.] Publisert: Oslo : Gyldendal undervisning, 2006 Omfang: 1 plate (CD) (60 min) digital 12 cm, i eske Alternative tittel: RLE for ungdomstrinnet Overordnet post: Horisonter. 8 Språk: Engels

Fra KRL til RLE og så

Historien om (K)RLE-faget TRY/Apt har hjulpet Human Etisk Forbund med å lage en kampanje slik at flere kan bli medlem og støtte Human-Etisk Forbund i kampen for en livssynsnøytral skole. TRY Apt for Human-Etisk Forbund, 28.februar, 201 Henriksen, Jan-Olav: Utenfra og innenfra. Skissestreker til forståelsen av postmoderne religion i Religion og Livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge 12, (1) 2000. s. 16-19. Haakedal, Elisabet: Livstolking i KRL/RLE: Om (læreplan)aktører og livstolkningsbegrepets plass og funksjon i fire planer i Religion og Livssyn Når KRL/RLE/KRLE-lærere underviser om en annen religion, vil trådene hele tiden trekkes til kristendommen, vår felles plattform. Vi kan komme til å si slikt som «og Tanach finner vi igjen i Bibelen, som det vi kaller Det gamle testamentet» og «Jesus, som i kristendommen regnes som Guds sønn, er i islam regnet som en viktig profet»

KRL, RLE, KRLE, KRF og FRP - Debat

 1. st) 55% kristendom i undervisningen:. Det som har blitt resultatet etter at bestemmelsen om en viss andel kristendom ble fjerna [i 2008], er jo at dette faget nå praktiseres svært ulikt fra skole til skole
 2. Fagplanen for RLE- faget under må sees i sammenheng med Kunnskapsløftet, L06 og med læreplan for RLE av 08. Faglig tradisjon for KRLE kan spores tilbake til KRL- faget, som ble etablert som et nytt fag i grunnskolen i 1997 og tilsvarende i lærerutdanningen i 1998
 3. Hun er også medforfatter av Gyldendals RLE-verk Vivo og har skrevet lærebøker i norsk. Les mer Ariane B. Schjelderup Ariane Schjelderup er magister i filosofi og jobber med barn på heltid. Hun har skrevet, og vært med forfatter av flere bøker. Hun driver Barne- og.
 4. Oppropet til støtte for pedagogikkfaget uttrykker at RLE, som er planlagt som en firedel av profesjonsfaget, «er et viktig emne i lærerutdanningen.Men det bør ikke knyttes til pedagogikkfaget». Det kan være mye å si om begge fagene. Men å definere RLE som et emne slik oppropet gjør, vitner om manglende kunnskap og/eller respekt for et viktig fag i utdanningen
 5. Fordrag om KRL/RLE-faget i skolen og tema knyttet til kvinneskikkelser i Bibelen. Tilbyr også gudstjenesteopplegg for voksne og barn og kurs/foredrag om egne bokutgivelser. Ragnhild Bakke Waale er lektor med kristendom hovedfag. Hun har jobbet i ulike skoleslag som barneskole, folkehøyskole, i lærerutdanningen og som sosiallærer i.
 6. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget Emna i RLE-faget tek opp dei meste grunnleggjande spørsmål for menneska og er gjeve viktige integrerande mål i skule og samfunnet elles. Men KRL og RLE-faget har vore og er omdiskutert både i og utanfor skulen, og læreplanen har hatt stadige endringar i tittel og innhald. Endringar i læreplanar er enkle å registrere, men kva har skjedd.
 7. Uten forkunnskaper i KRLE/RLE. Høst: REL129 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1, 15 sp. REL130 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 2, 15 sp. Med 30 sp. KRLE/RLE. Vår: REL131 Religion, tekst og estetikk, 15 sp. REL132 Religion, filosofi og fagdidaktikk, 15 sp

Klassekampenarkivet Fra KRL til RLE

Kristendom, religion, livssyn og etikk - Wikipedi

 1. Her kan du se en liten film om KRLE. Og her kan du se en liten film om LIVSSYN . Mange tror ikke på noen Gud, men.
 2. • Jeg lytter til de andre, VET DU AT Våren 2015 ble det bestemt at RLE-faget skulle hete KRLE for å vise at kristendom er en viktig Marxismen Marxismen bygger på ideene til Karl Marx
 3. av Harald Fleischer Kommentarer til: KRL, RLE, KRLE, KRF og FR
 4. Kunnskap om mangfaldet innanfor religion, kultur og livssyn er viktig og aktuelt i vår tid. Kompetanse på dette fagfeltet er først og fremst etterspurd i skulen og i kyrkja. Men også innanfor helsesektoren, i media og andre offentlege og private samanhengar trengst menneske som har kunnskapar om og innsikt i religions- og livssynsspørsmål, og som har dugleik i å formidle dette
 5. Deretter fulgte navneendringen til RLE, med påfølgende oppdatert innhold og beskrivelse av formål. Med revisjonene på 2000-tallet forsvant også identitetsbegrepet slik det ble beskrevet i KRL i 1997, og forankring i kristen kulturarv ble til «kjennskap til den betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt» (Udir, 2008, RLE)
 6. I norsk sammenheng kjenner vi diskusjonen særlig fra debatten om KRL og RLE-faget. Etter at regjeringen høsten 2013 foreslo å endre navnet på faget til KRLE, samt å gå tilbake til en prosentmessig fordeling der kristendom sikres 55 % av timeressursene, blusset debatten opp på ny
 7. KRL til RLE ble det umiddelbart. stilt spørsmål om det også skulle. få betydning for fordelingen av de. ulike fagområdene i faget. Noen har. hevdet at i RLE skal fagområdene. Kristendomskunnskap, Andre religioner. og Livssyn og etikk hver ha. ca. 33 % av undervisningstiden. Det. er i strid med Stortingets vedtak og. den ansvarlige.

KRL eller RLE - Politikk og samfunn - Diskusjon

Velkommen til Wikilæreboken i religion, livssyn og etikk, den frie læreboken som du kan forbedre. 872 artikler på bokmål og riksmål Vi jobber med å overføre artikler fra den nettbaserte læreboken om IKT i utdanning til Wikilæreboken i RLE. Siste nytt fra læreboke Informasjon til foreldre . KRL-faget blir endret til religion, livssyn og etikk - RLE. Fra 1. august i år er KRL-faget endret til Religion, livssyn og etikk - RLE. I faget vil det bli lagt vekt på at kristendommen, andre verdensreligioner, livssyn og etikk skal formidles på en kvalitativt likeverdig måte Fagplanen for RLE-faget under må ses i sammenheng med Kunnskapsløftet, L06 og med læreplan for RLE av 08. Faglig tradisjon for KRLE kan spores tilbake til KRL- faget, som ble etablert som et nytt fag i grunnskolen i 1997 og tilsvarende i lærerutdanningen i 1998

I tillegg til at K-en skal tilbake i fagnavnet, vil regjeringen sørge for at kristendomsandelen i faget økes til 55 prosent. Menneskerettslig problematisk Endringen vil være menneskerettslig problematisk ettersom Norge og det tidligere KRL-faget ble dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2007, nettopp på grunn av kristendommens dominans Salaby 5 7 rle Salaby 5-7 - Gyldendal Norsk Forla . Salaby 5-7 (Kanal S) er en del av læringsuniverset Salaby, og dekker alle fag fra 5. til 7. trinn.Fagstoffet presentes på en levende måte, noe som gjør det enkelt å legge til rette for variert og differensiert undervisnin

KRLE - Debatt - Dagsavise

Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen Bokmål Sammendrag av pensum. Er det Muntelig eksamen i KRL. Oppgaven gikk ut på å presentere og sammenligne de hellige tekstene i kristendommen og hinduismen. Oppgave 2 er om buddhismens tekster KRL-faget blir endret til religion, livssyn og etikk - RLE. Fra 1. august i år er KRL-faget endret til Religion, livssyn og etikk - RLE. I faget vil det bli lagt vekt på at kristendommen, andre verdensreligioner, livssyn og etikk skal formidles på en kvalitativt likeverdig måte Velkommen til Stord KrF og ein prat om store og små ting i kvardagen! Har du noko å seie oss så blogg i vei! Helsing Britt Kristin! fredag 8. februar 2008. KRL eller RLE??? I går (torsdag) vedtok sa kommunestyret nei til Regjeringa sitt forslag om å endre KRL-faget! Så kjem det ei høyring der alle. Då skal altså KRL innførast på nytt. Eg lurar litt på kva KrF trudde responsen kom til å vere, og om dei faktisk er så naive at dei trur at dette ikkje vil auke konfliktnivået om faget. Rett nok er det strengt tatt ikkje KRL som skal innførast, men KRLE. Dei har altså skjønt at etikk er nyttig, men elles er det lite anna å hente Kronikk: Religionsfaget: revidert og omstridt I 1997 fikk skolen som kjent et nytt kristendoms-, religions- og livssynsfag (KRL). Det fins knapt noe annet fag som det har vært så mye debatt, uro og usikkerhet om, skriver Peder Gravem

Haakedal, Elisabet: Livstolking i KRL/RLE: Om (læreplan)aktører og livstolkingsbegrepets plass og funksjon i fire planer i Religion og livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 22 (2), 2010. ss. 27-33. Skaaten, Ingjerd Ottesen: «Du vil bare ha oss til å mene det samme som deg! Islam Oppgaver 5. trinn; Oppgaver 6. trinn; Oppgaver 7. trinn; Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev nedenfor, så blir du førstemann til å bli varslet når relanseringen skjer. Biip.no er startet av Omega Media, som også står bak Spill.no og advokattjenesten Advokatguiden.no. Varsle meg. We promise to never spam you. 83% Endring fra KRL-faget til RLE-faget fører ikke med nødvendighet til endringer av innholdet i samarbeidet mellom kirke og skole. Der samarbeidet har vært ført innen rammene av Kunnskapsløftet og KRL-faget, kan samarbeidet i hovedsak fortsette som før dersom kirken og skolen ønsker dette. 5 KRLE eller RLE - September 2013. Oslo, 24.09.13. Den nye regjeringsplattformen legger opp til at det blir mer kristendomsundervisning i skolen. Vi i Holistisk Forbund ser på dette som en dårlig løsning og ønsker en større differentiering

KRLE - Barneombude

KrF gjeninnfører kristendom i religionsfaget på skolen - Dette er en reversering av utviklingen, sier en skuffet Jens Brun-Pedersen, fra Human-Etisk Forbund Forskergruppas medlemmer kommer fra ulike fagdisipliner og representerer ulike perspektiver på RLE-didaktikk i skole og barnehage. Mens tverrfaglighet og perspektivmangfold er en styrke for forskergruppa, har vi et felles fokus og engasjement for barn og unges egne perspektiv og rettigheter, og hvordan disse ivaretas i undervisningen Notater til RLE-prøve om hinduismen, KRL-prosjekt om jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen, samt eksempler på religiøse konflikter. Karakter: 5+ (8. klasse) Nynorsk Særoppgave. Hinduismen. Lite sammendrag av religionen. Bokmål Særoppgave. Buddhismen og. Rektor på skolen sammenlignet min motstand mot forkynnende undervisning med en nazistisk elev som nektet å bli med på skoletur til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Les videre → Dette innlegget ble skrevet i Menneskeskapt , Religion , Samfunn og merket Humanistisk Ungdom , KRL , RLE , mandag, 16. juli, 2012 av Lars-Petter Helgestad

Om KRLE og RLE - Arbeiderpartie

Det er for mange tilfeldigheter, der for mye blir opp til den enkelte lærer og skole, alt etter hvor skolen ligger. Mitt svar på problemet blir å dele RLE faget, slik at størsteparten av timene går til identitetsbygging i 1-4 trinn, og at dialogen sakte og forsiktig kan komme på 5-7 trinn LU101RLE09 RLE 101: Andre religioner og livssyn. Etikk, filosofi og religionsdidaktikk (Høst 2009) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere KRL-undervisningen på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte Faget heter ikke RLE. Det var bare en opplysning og var ikke ment til å skape en diskusjon rundt det. I mine dager het det KRL Anonymous poster hash: 7802d...902 . 4. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 362 919 14 185 79

I dagens debatt om endringer i KRL-faget fremmet Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum et selvstendig forslag på vegne av Venstre. Venstre har programfestet at dagens KRL-fag må oppdatereres i forhold til menneskerettighetene. (RLE), men fremmet et eget selvstendig forslag til ny § 2-4 som skal fastsette innholdet i faget - Innenfor KRL/RLE-diskursen har religiøs praksis framstått som et problem knyttet til forkynnelse og fritak. Jeg mener det er på tide å diskutere religiøs praksis som gjenkjennelse og identitet, relatert til RLE-undervisningen Denne oppgaven har hatt som tema å undersøke endringer i kristendomsdelen fra KRL til RLE. Endringer har blitt undersøkt på tre nivåer: læreplaner, lærebøker og i intervjuer. Oppgaven er en kombinasjon en dokumentstudie og litteraturstudie. Hensikten har vært å belyse utviklingen fra KRL97 (L97, Læreplanverket for den 10-årige.

Boka veileder og legger til rette for filosofering i klasserommet. Språket er enkelt, og det er lagt vekt på tydelige ordforklaringer underveis.Læreverket byr på mange muligheter til differensiering. Forberedelse til muntlig!Bakerst i 10.klasseboka er en kort og oversiktlig oppsummering Læreplan for RLE-faget og Vandring gjennom Bibelen for barn Notat etter møte 05.09.08 i Utdanningsdirektoratet der Det Norske Bibelselskap informerte om VGBB. Religion, Livssyn og Etikk (RLE), avløste høsten 2008 KRL-faget. Innholdet i faget er ikke vesentlig endret i forhold til KRL Den nye regjeringen vil ha mer kristendom i skolen. Respektløst, sjåvinistisk, og som å skru tida flere tiår tilbake, sier kritikerne. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik Wold Jeg satt å tenkte litt over hva jeg kunne bruke faget RLE til når jeg er ferdig skolen. Jeg kom frem til at det ikke var så mye å bruke det til, med mindre jeg skulle bli pastor, prest o.l. Det jeg lurte var om noen her har en god begrunnelse hvorfor dette faget er viktig, for jeg føler nesten at jeg bare gir opp RLE Pris: 454,-. innbundet, 2013. Sendes innen 4-8 virkedager. Kjøp boken RLE-boka av Pål Wiik, Ragnhild Bakke Waale (ISBN 9788202380816) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Title: Rle blabok blabok , vil du finne tekst og bilder om dette på rle-nett. I lærerens digitale veiledning til dette læreverket har han eller hun tilgang på filmer Karl Marx (1818. Sist ordet kristendom var en del av religionsfaget, vant en Stavanger-kvinne mot staten i Den europeiske menneskerettsdomstol. Nå åpner både RLE-lærer Hallgeir Langeland og Human-Etisk Forbund for en reprise i retten Horisonter åpner for felles undring, refleksjon og diskusjon. I Horisonter er de fleste kapitlene inndelt i en blå hoveddel med tekster som er obligatoriske, og en grønn del vi har kalt «innblikk». det grønne lærestoffet eregnet til fordypning. Enklere versjoner av tekstene i blå del finnes på nettstedet til Horisonter

2007: KRL-faget blir dømt i menneskerettighetsdomstolenVelkommen til kurs i skolejuss for ledere - ppt laste nedEn nødvendig klargjøring av RLE-faget
 • Sykt perfekt deltakere.
 • Norax spark.
 • Hjelpemiddelsentralen oslo sinsen.
 • Dekoracje ślubne sali weselnej.
 • Neiser kryssord.
 • Været i marbella.
 • Bjorknes college.
 • Xmax 300 oder 400.
 • Sauna tilbehør.
 • Xco albstadt deutschland.
 • Pinjefrø.
 • Sälen flygplats.
 • Hvordan takke for gave.
 • Loctite lim.
 • Tretten stasjon.
 • Hist nettstudier.
 • Rp shop lol.
 • Western union sverige.
 • I direction.
 • Wissenschaftliche beweise reinkarnation.
 • Millionær søker kjæreste kanal.
 • Classical board games.
 • Stadler flirt 3 syntus.
 • Badstuovner.
 • Gjennomsnitt strømpris i måneden.
 • Kokt juleskinke tilbehør.
 • Standfugler i norge.
 • Islams viktigaste profeter.
 • Blunt wraps kaufen.
 • Septisk sjokk behandling.
 • Når arbeidsgiver lyver.
 • Schülerpraktikum finden.
 • Singletrail mayrhofen.
 • Skilpadde i akvarium.
 • Aquapark reda groupon.
 • Svenskevitser på engelsk.
 • Si opp swap.
 • Fotoboks gule sider.
 • Trafikkforsikringsavgift forskrift.
 • Vaskemiddel håndklær.
 • Grenzübergang polen litauen.