Home

Opprustning definisjon

Opprustning - Definisjon av opprustning fra Free Online

opprustning - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. Se også definisjon av «kryss». avløpsledning: Rør med tette vegger som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann og spillvann til avløp. avrenningsfaktor (C) Uttrykk for den del av den totale nedbørsmengde i et gitt område som renner bort som overflatevann. avvanningssyste
 2. Nedrustning er en betegnelse brukt dels om våpenreduksjoner eller en fullstendig avskaffelse av rustningene, dels om den prosess som skal føre frem til dette mål, for eksempel gjennom internasjonale avtaler som begrenser veksten i rustningsnivået eller tiltak for å senke det absolutte rustningsnivå. Uttrykket avrustning brukes også iblant, og betyr da som regel fullstendig nedrustning
 3. Du kan også legge til en definisjon av Oppslutning selv. 1: 19 8. Oppslutning. Et uttrykk for det enkelte medieforetaks størrelse, i form av opplags-, lytter- eller seertall. Medietilsynet innhenter tall for oppslutning én gang per år. Tallene blir beregnet etter spesifikke r [..
 4. opprustning 1. verdenskrig, opprustning andre verdenskrig, opprustning i russland, opprustning synonym, opprustning definisjon, opprustning i tyskland, opprustning kalde krigen, opprustning den kalde krigen, opprustning på engelsk, opprustning kryssor
 5. sammenheng og gi mer presise definisjoner. Ordboken ble aldri utgitt som selvstendig bok. I årene etter at første utgave ble skrevet, har det blitt mer og mer behov for en slik bok. Ordboka fra 2002 har dannet utgangspunkt for utarbeidelse av Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring som nå foreligger. Tittelen har sin.

Synonym til oppruste på norsk bokmå

Kroppsøvingsfaget skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og gi et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede. Du skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, og tilegne deg kunnskap om trening, livsstil og helse Kapprustning kallas en konkurrerande militär upprustning mellan två nationer.. När ett land ser en tänkbar militär konflikt i framtiden, kan det försöka förbereda sig inför detta genom att producera mer vapen och öka antal personer i sin armé.Förhoppningen kan vara att en ökad stridsförmåga ska avskräcka andra länder från provokationer, så att krig kan undvikas Norsk: ·(utellelig) støtte til fordel for en bestemt sak Se også: Google oppslutning (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv oppriktig - Definisjon av oppriktig fra Free Online Dictionar

Synonym til Opprustning - ordetbety

Politikere og medier bruker hyppig begrepet hybrid for å beskrive ulike sikkerhetstrusler mot Vesten. Disse truslene utfordrer både hvordan vi skal forstå dem og hvordan vi skal respondere på dem. Begrepet er utydelig, og bruken av det endrer seg i takt med hva som skjer i verden Definisjon: Beskrivelse; Areal - BRA, BYA, BTA: arealbegrep er definert i NS 3940 og i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler. MERKNAD Bruttoareal: Se nedenfor. Avvik : mangel på oppfyllelse av et krav (ref. NS EN ISO 9000). MERKNAD Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og. Wehrmachts ledelse ved rikspartidagen i 1938. Fra venstre: Erhard Milch, Wilhelm Keitel, Walther von Brauchitsch, Erich Raeder og Maximilian von Weichs. Tysklands opprustning i 1930-årene innebar en massiv utvidelse av Tysklands hær, marine og flyvåpen i tidsperioden mellom nazistenes maktovertagelse i januar 1933 og starten på andre verdenskrig 1. september 1939. 170 relasjoner

Våpen på krigsskip demonteres i havnen i Philadelphia i 1923. Marinetraktaten i Washington, som ble laget for å hindre et våpenkappløp etter første verdenskrig, satte en grense for hvor mange krigsskip signaturlandene kunne ha. Nedrustning er en betegnelse som brukes når militæret i et land ruster ned. 4 relasjoner Positivt mottatt: Modernisering og utbygging, opprustning for å erobre de lovte områder før Versailles . Nazismen Hvor en brenner bøker, vil en til slutt brenne mennesker Heinrich Heine (1797-1856) Weimarrepublikken; Kaos i Tyskland, sosialister VS høyreorienterte grupperinger. Massevis av småpartier tirsdag, september 15, 2020. Sporten. Popido Opprustning og utvidelse av vannkraftverk Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 09.02.2017 Ved oppgradering av kraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikater for den økte kraftproduksjonen som følger av tiltaket

Opprustning og utvidelse av vindkraftverk Publisert 10.04.2014 , sist oppdatert 03.07.2019 Selve tiltaket som er gjort i anlegget, for varig å øke energiproduksjonen, må ha byggestart etter 7.9.2009 Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft - tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem og uten kjøleanlegg Prinsipp: Alt oppvarmingsbehov kan dekkes a Definisjonen inneholder tre hoveddeler: et territorium, opprustning og økt krigsfare. ULIKE SYN PÅ INTERNASJONALE FORBINDELSER. Politikere og samfunnsforskere i internasjonal politikk har ofte ulike grunnsyn eller briller. På den ene siden finner vi realistene,. I forbindelse med opprustning av tunneler medfører dette særlig store ulemper for enkelte øykommuner, hvor undersjøisk tunnel er eneste transportåre inn og ut fra øya. Begrepet «ny tunnel» har ikke en tydelig definisjon i direktivet

1.3 Definisjoner 13 2 Hvilke Krav Bør stilles til skolens utearealer? 15 2.1 Skolens utearealer. Status 15 2.2 Arealnormkrav. Dersom man aksepterer at det er behov for å stille krav til arealene og til opprustning av utearealene ved norske skoler, er det også nødvendig å klargjøre hvilk Definisjon av sikkert område Generelt Laterale og/eller vertikale nødutganger til overflaten Tverrtunneler til det andre tunnelløpet Alternative tekniske løsninger Gangbaner for rømming Nødbelysning for rømmingsveier fornyelse eller opprustning og jernbanetunneler so Fra 1. januar i år fikk friluftsloven en ny bestemmelse om ferdsel på privat vei (§ 3 a). Det nye er at det er lov å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark som fører til utmark, samt gå til fots på sti gjennom slike områder. Ferdsel til fots på privat vei var tillatt tidligere også, selv om det ikke sto direkte i loven, se Miljøverndepartementets rundskriv for. Archimedes 'prinsipp er oppkalt etter Archimedes fra Syracuse, som først oppdaget denne loven i 212 f.Kr.For gjenstander, flytende og sunkne, og i gasser så vel som væsker (dvs. en væske), kan Archimedes prinsipp uttrykkes slik i form av krefter: . Enhver gjenstand, helt eller delvis nedsenket i en væske, bøyes opp av en kraft lik vekten av væsken som forskyves av gjenstande : ha moralske skrupler ha moralske skrupler / moralsk forfall moralsk forfall / moralsk opprustning moralsk opprustning / være moralsk forpliktet til noe være moralsk forpliktet til noe moralsk støtte det å støtte handlemåte, synspunkt hos andre til forskjell fra praktisk, økonomisk støtte det å støtte handlemåte, synspunkt hos andre til forskjell fra praktisk, økonomisk støtt

2.1 Definisjonen av opprustning og utvidelse (O/U) Departementet viser til en definisjon av O/U-prosjekter fra NOU 1998:11 Energi- og kraftbalansen i Norge mot 2020. Definisjonen synes svært vid. Rekkevidden av en så vid definisjon synes ikke avklart skattemessig Definisjonen på hva som er distrikt og hva som er sentralt, har variert, alt ettersom hvilket formål som ligger til grunn for definisjonen. blant annet en opprustning av et friluftsområde i sentrum (Evjudalen) og en stor opprustning av en av hovedgatene i sentrum (Stasjonsvegen)

Russisk opprustning og motvilje mot amerikansk dominans i Europa gjør at Norge må trå varsomt i en del sammenhenger. Også når det gjelder oljepolitikken vår, har Norge stadig opplevd press utenfra, både fra olje- og gassimportører , som USA og EU, og andre produsentland , som f. eks. OPEC FNs sikkerhetsråd er det mektigste organet i FN, og består av 15 medlemsland. Det har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet. Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier

Spenningen i Europa økte igjen kort tid etter andre verdenskrig. Det ideologiske gapet mellom USA og Sovjetunionen skapte fiendebilder. Etter krigen ble disse motsetningene så sterke at mange var redde for en ny verdenskrig Er den tilhenger av NATO, opprustning og krig? 29 mai 2018. 4 0. Siste fra «venstresida». Er du pr. definisjon rasist hvis du har hvit hud? Interessant hvordan den ene etter den andre nå ser at det foregår en krig mot den hvite mann. Fjerde generasjons. SHO på CO2 en gift Futurisme definisjon. Russisk futurisme.Den russiske futurismen ble fremmet av russiske diktere og malere som fulgte ideene fra Marinettis manifest. Bevegelsen ble født i desember 1912, da Hylaea - en gruppe kunstnere fra St. Petersburg - publiserte et manifest de kalte «Et slag i ansiktet på den offentlige smak» futurisme - litteratur Brødsmulesti Store norske leksikon

Del I - Innledning 1.0 Bakgrunn og oppbygging av plan Ved utarbeidelse av planen har vi valgt å ta utgangspunkt i følgende modell: Visjon, virksomhetsidé, overordnede må Elsertifikater ved opprustning og utvidelse av vindkraftverk Publisert 09.04.2014 , sist oppdatert 21.02.2020 NVE publiserer i dag veileder for tildeling av elsertifikater til vindkraftverk etter slike tiltak

Begrepet «brobygging» brukes ofte for å beskrive norsk utenrikspolitikk fra annen verdenskrigs sluttfase til den begynnende vestorienteringen i 1948. Selv om begrepet kan misforstås, har det fått en etablert plass i norsk historieskriving Sannsynligvis er derfor potensialet for opprustning av minikraftverk større enn det som kommer fram i denne rapporten. DEFINISJON NVE-VU har tidligere inndelt mindre kraftverk etter følgende skala: o -100 kW: mikrokraftverk 100 - 1.000 kW: minikraftverk 1000 - 10.000 kW: småkraftver

Definisjonen i lovens § 18-1 bokstav b ble innført da ny skattelov ble vedtatt i 1999. Den lovfestede definisjon tilsvarer Riksskattestyrets definisjon inntatt i Rundskriv 400 Avd I av 21. juni 1965, og ble antatt å være i samsvar med allerede gjeldende rett, jf. Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 85. Definisjonen i FSFI Russlands skal bruke mer penger på militær opprustning enn velferd i 2015. 1000 flere militærøvelser enn i fjor. Flere tusen nye stridsvogner. Nye flåter av skip og fly. Slik ruster Russland opp i 2015. Og frem mot 2020 Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsar A. GENERELLE SPØRSMÅL 1. Forklaringer og definisjoner 2. Tilskudd 3. Skogfond 4. Miljøhensyn 5. Tilstandsregistrering B. SPØRSMÅL TIL PARAGRAFENE I LANDBRUKSVEIFORSKRIFTEN Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1 Formål §1-2 Definisjoner §1-3 Virkeområde Kapittel 2 Søknad om nybygging og ombygging av landbruksveie

USA, den fremste forsvarer av de vestlige verdier, krever at Norge og de øvrige alliansepartnerne i NATO foretar en massiv opprustning og også deltar med militære styrker i Afghanistan. Vi har. Nøkkelord: våpenkappløp • opprustning • Kina • USA • Asia-/Stillehavsområdet. The Arms Races in Asia-Pacific Region. After decades of rapid economic growth, a number of states in the Asia and Pacific region are developing stronger military forces. In this article, it is argued that there are now several arms races taking place in. definisjon som er bygget på vannressursen, og utnyttelsen av denne. Dette vil skape et beskatningssystem som ikke er gjennomført, der det i noen tilfeller vil være kraftverket som er objekt og vurderingstema, mens det for O/U-prosjekter vil være vannressursen som blir vurderingstema Rustning på engelsk. Vi har tre oversettelser av Rustning i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Skape økt politisk prioritering for fredsarbeid og alternativene til militarisme og opprustning både - nasjonalt og internasjonalt. Definisjon UNESCO meislet ut fredskulturvisjonen på 1990-tallet i samarbeid med en rekke partnere, basert på egne og øvrige FN-systems ulike normative instrument Junkers Ju 86 og Tysklands opprustning i 1930-årene · Se mer » Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser Tysklands opprustning i 1930-årene innebar en massiv utvidelse av Tysklands hær, marine og flyvåpen i tidsperioden mellom nazistenes maktovertagelse i januar 1933 og starten på andre verdenskrig 1. september 1939. Ny!!: Georg Thomas og Tysklands opprustning i 1930-årene · Se mer » Omdirigeringer her Walther Wever (født 11. november 1887 i Wilhelmsort, Landkreis Bromberg, død 3. juni 1936 i Dresden-Klotzsche) var en tysk offiser og senere kommandant for Luftwaffe i perioden før andre verdenskrig. 6 relasjoner

Det gir nemlig mulighet til opprustning og en bedre tilrettelegging av det eldste handelsområdet utenfor sentrum. Nå får en bare håpe at Miljøverndepartementet ikke underkjenner Fylkesmannens definisjon av plasskrevende varer Oversettelse av Rustning til spansk i bokmål-spansk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Moralsk Opprustning - Store norske leksiko

Østeruds definisjon er altså en klar forbedring i forhold til boka, fordeler er at den underletter sammenligning av aktive væpnede konflikter med stridsspørsmål som fører til opprustning og kampberedskap, men ikke slår ut i åpen konflikt, det som på engelsk kalles militarized disputes. (Se fotnote 2) Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk. USA hadde et demokratisk politisk Fortsett å lese. Dagens push for mer opprustning Det er selvfølgelig fordi Erdogan's Tyrkia er medlem av NATO og dermed av den gode sorten - per definisjon. Tyrkias statsminister Ahmet Davutoglu går av som statsminister etter rykter om splid med Erdogan. Og nok en gang styrkes Erdogan Krig ved stedfortreder (War by proxy) var noe supermaktene grep til da de forstod at en militær konfrontasjon dem i mellom kunne føre til en katastrofe for hele kloden

Nedrustning - Wikipedi

Lær mer om engelsk ord: rearming, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale Mer enn trapper Jonas Gahr Støre fremstår med en overraskende snever ­definisjon på folkehelse. Den psykiske helsen nevnes knapt Denne todelte definisjonen leder studentene til å reflektere rundt den interne og den eksterne suvereniteten. Det betyr at staten til enhver tid har to omgivelser å forholde seg til; de interne omgivelsene i form av samfunnet staten springer ut av (dvs. staten Følgende definisjon kan leses på nettleksikon :. Definisjoner av feltinndeling i tverrsnittet av vegen. Hva gjøres med parsellene der veger overlapper? Typisk kan man tenke seg at eiendomsretten til en parsell av naboens eiendom kan være gjenstand for hevd. Parsellen inngår som en del av en større opprustning av Fv

PSYKISK MAKT Er det noen lyse hoder her som kan gi meg en definisjon og et par eksempler på psykisk makt? Tenkte umiddelbart på Adolf Hitler og hans makt over sitt folk under andre verdenskrig. Han måtte jo ha hatt en formidabel psykisk makt over tyskerne ettersom han fikk overbevist dem om at na.. Definisjonen på galskap er å gjenta samme handling og forvente annet resultat. Mer våpen fører alltid til mer vold. Nå er vi i en periode med opprustning og massive kampanjer for redsel, kan være en ide å tenke, hvem tjener på det. På tide å bekjempe den onde kongen og sørge for 100 år med fred og velstand

Rapporten beskriver prosjektet opprustning/utvidelse av vannkraftverk som gjennomføres av NVE i samarbeid med el verksorganisasjoner. Arbeid og resultat for perioden 1986-1989 og planlagt arbeid for Definisjon av begrepet opprusting/utvidelse finnes i bilag 1. 8 2 SAMMENDRA Ledd av nasjonal opprustning. Arrangørene beskriver skriveverkstedet som et ledd i en nasjonal opprustning av kunstkritikkfeltet og dermed billedkunstfeltet. - Newspeak fokuserer i hovedsak på forholdet mellom kunstproduksjon og skriftlig refleksjon

Definisjonsliste for Statens vegvesens håndbøker Statens

Også Kinas opprustning gir grunn til bekymring. Men det er USA som opererer utenfor Kinas kyster - ikke motsatt. Også i forholdet Kina-USA er det USA som er den aggressive parten og som truer. Stanser veksten i krigsutgiftene i USA risikerer rustningsindustrien å gå i minus. Det er en av de viktigste drivkreftene bak dette meningsløse. Definisjon -lovregulerte avtaler •Avtaler mellom utbygger og kommunen (ikke vilkår) •om privat utbygging og gjennomføring av vedtatt plan •Generell opprustning i kommunen (KMD 12/539-2) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Mulighet for å søke om elsertifikatproduksjon for opprustning og utvidelse av kraftverk Publisert 17.07.2012 , sist oppdatert 21.02.2020 Søknaden vil da baseres på den økte elkraftproduksjon, som følger som et resultat av tiltaket Utgiftene til militær opprustning øker år for år - og er langt høyere nå enn ved avslutningen av den kalde krigen. Fortsatt finnes det nok atomvåpen blant stormaktene til å utslette verden. Begrepet terrorisme har ikke en allment akseptert definisjon

nedrustning - Store norske leksiko

Selv om ingen entydig definisjon eksisterer, beskriver begrepet en rekke prinsipper og institusjoner kjennetegnet ved bestemte karakteristika som individuell frihet, politisk deltagelsesrett, privat eiendomsrett og like muligheter for alle (Doyle 1986: 1152). Særlig sentralt er prinsippet knyttet til individuell frihet Vi er her fordi vi ikke vil ha noen opprustning: - Ikke 2% av brutto nasjonalprodukt til militæret slik NATO krever. - Ikke amerikanske eller andre militærbaser eller etterretning på norsk jord - ikke på Værnes, ikke på Sætermoen, ikke på Rygge, ikke på Andenes, ikke på Fauske, ikke i Vardø og slett ikke på Svalbard Det inngår i definisjonen at det kun er en lege som kan utføre aktiv dødshjelp. En presis definisjon er derfor: Opprustning av eldreomsorg og smerteklinikker og utvikling av palliativ medisin innebærer ingen motsetning til avkriminalisering av eutanasi Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet A foretok etter overtakelsen en omfattende opprustning av den minste bygningen med sikte på å kunne leie den ut som fritidsbolig. Tiltakene ble utført uten forutgående søknad og tillatelse. A søkte senere kommunen om tillatelse til bruksendring fra bolig til fritidsbolig

Video: Definisjon og Betydning Oppslutnin

ksoftware kapitalisme er uansett det mest grusome system vi har sett til nå og i prakis så er det rystende hvor farlig det er. 1.verdenskrig. 2.verndeskrig. 3.verndskrig er på trappene. Våpen opprustning som verden ikke har sett maken til. En hel klode som er iferd med å falle sammen under global oppvarming Definisjonen av lærende regioner som regionale utviklingskoalisjoner ble også brukt som analytisk ramme i EU-kommisjonens «Regional Innovation Strategies», som er det andre eksemplet på en ikke-FoU-basert regional innovasjonssystempolitikk i Europa (Asheim og Mariussen 2010, Bellini og Landabaso 2007) Fredsforskningsmiljøet var svært kritisk overfor Østerud. De mente forskningen hans ikke innfridde deres definisjon av fredsforskning. Østerud ble likevel ansatt som Galtungs etterfølger i 1980. Forventningene visner. I 1985 fikk Østerud endret stillingsbetegnelsen til «professorat i internasjonale konfliktstudier» Ifølge Sintef/EFI ligger det et enøk-potensiale på omkring 10 Twh i opprustning av produksjonsapparatet - først og fremst gjennom opprustning av gamle kraftverk. Dette potensiale har ikke blitt realisert med dagens skattesystem, og det er ikke varslet omlegginger som gjør at det nye skattesystemet vil ta høyde for dette behovet I definisjonen av ein paviljong, vender han seg til Bokmålsordboka: «frittstående eller selvstendig del av et større bygningskompleks, særlig ved institusjoner, skoler, sykehus og lignende». - Men i funksjon kan ei brakke vere ein paviljong, og motsett behov for omfattende opprusting av infrastruktur for transport av energien. økonomiske, praktiske og rettslige utfordringer for nye måter å transportere og omsette fornybar energi på, skjerpede krav til beredskap og sikkerhet for all sårbar og viktig infrastruktur, skjerpede krav til sikring av naturmangfold og miljø

 • Niall horan tour 2018.
 • Syversen snekkeri.
 • Pam van sant.
 • Zigarren willich.
 • Riddle esport.
 • Dnb logg inn.
 • Kobberhaughytta sørkedalen.
 • Baker klausen grønland.
 • Bytte batteri leaf.
 • Xbox 360 controller android ohne root.
 • Losholt dimensjon.
 • Storavatnet bergen fiske.
 • Vattert bukse dame.
 • Får ikke tømt blæra skikkelig.
 • Fenya name.
 • Solsidan film leie.
 • Lokaler til leie oslo fest.
 • Freddie prinze.
 • Gdansk baltic shopping.
 • The walking dead staffel 8 handlung.
 • Stasjonære punkter partiell derivasjon.
 • Sbk familienversicherung fragebogen.
 • Tenn lys pianoakkorder.
 • Landsmål og riksmål definisjon.
 • Röda runda fläckar på huden.
 • Stikkontakt modul maxeta.
 • Sveitsisk mat oppskrifter.
 • De første dyrene på jorda.
 • Hva er språklig bevissthet.
 • Thon kirkenes.
 • Flyplass boa vista.
 • Badrumsinredning jönköping.
 • Www.lhl lotteriet nr 11.
 • Angelsee.
 • Nordnorske ord og uttrykk plakat.
 • Windows 10 dual screen wallpaper.
 • Paradise thea 2018.
 • Veranstaltungen heute in grevenbroich.
 • Bachata oldenburg.
 • Strukturbetong as.
 • Bruke eurobonus poeng lufthansa.