Home

Omvendt proporsjonale størrelser oppgaver

Omvendt proporsjonale funksjoner. En proporsjonalitet er en funksjon der vi tar et tall a og multipliserer det med en variabel x. Hvis vi i stedet dividererer med x, får vi det man kaller en omvendt proporsjonalitet. Det ser slik ut: y = a x En funksjon hvor y minker når x øker, kaller vi for en omvendt proporsjonal funksjon. Formelen for en omvendt proporsjonalitet er: der a er et positivt eller negativ tall. OPPGAVER. Oppgave 1. Forklar hva en omvendt proporsjonal funksjon viser. Send dette via e-post Blogg dette Omvendt proporsjonale størrelser - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Rettighete Omvendt proporsjonale størrelser - oppgaver

Proporsjonalitet - Matematikk

Matematikkens Verden: Omvendt proporsjonal funksjo

 1. 5.3 Proporsjonale størrelser 64 KB Last ned; 5.4 Omvendt proporsjonale størrelser 58 KB Last ned; 5.5 Indekser 58 KB Last ned; 5.6 Konsumprisindeksen 58 KB Last ned; 5.7 Reallønn 60 KB Last ned; 5.8 Kroneverdi 53 KB Last ne
 2. y og x er omvendt proporsjonale når . k er konstant. Vi har k = xy. Eksempel 6: Du leier en ungdomsklubb for en kveld for kr. 500,- Du inviterer dine venner til fest. Hvor mye hver enkelt må betale (y) kommer an på hvor mange som takker ja til invitasjonen (x). Vi sier at prisen hver enkelt må betale er omvendt proporsjonal med antall gjester
 3. Modul 7: Omvendt proporsjonale størrelser 7.1 Du skal ha en vennegjeng på besøk og har kjøpt inn tre pizzaer. Dere deler likt. Forklar at antall stykker pizza dere får er omvendt proporsjonal med antall som kommer på besøk. 7.2 Klassen din har ansvaret for rydding av uteområdet på skolen. Vil tiden det tar å rydde være omvendt
 4. Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY. 8. trinn 9 y og x er omvendt proporsjonale når . k er konstant. Vi har k = xy

Likninger praktiske oppgaver Matematikkens Verden: Uoppstilte likninger . En uoppstilt likning er en tekstoppgave som inneholder flere opplysninger, men med en ukjent størrelse. Vi kan da bruke likninger til å løse praktiske oppgaver To størrelser som varierer samtidig, sies å være proporsjonale hvis forholdet mellom tilsvarende verdier alltid er det samme.. Størrelsene x og y er proporsjonale hvis y = kx.Dette felles forholdstallet k kalles proporsjonalitetsfaktoren.. Hvis xy = k, sies x og y å være omvendt proporsjonale.. I to geometriske figurer som er formlike, er tilsvarende sider proporsjonale

Omvendt proporsjonalitet To størrelser er omvendt proporsjonale om den ene variablen er proporsjonal med den inverse av den andre, eller sagt på en annen måte: produktet av variablene er konstant. Når to størrelser x {\displaystyle x} og y {\displaystyle y} er omvendt proporsjonale, kan vi skriv Nivå - Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Tall og algebra Behandle proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. To størrelser og er proporsjonale når det er ett fast forhold mellom alle . Pris (y) Pris (y) a) Er noen av . Lag eksempler på besvarelser på praktiske oppgaver med feil i, og be elevene. Proporsjonale funksjoner oppgaver. Se på funksjonene du finner. Finn ut om disse er proporsjonale. Oppgavene kan gjerne gjøres i a) Undersøk om skonummer og kroppslengde er proporsjonale størrelser i dette tilfellet. b) Har elevene.. Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok Omvendt proporsjonal er i matematikken det at en størrelse blir større når en annen blir mindre, og omvendt.Mer presist er to matematiske størrelser x og y omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig på en slik måte at y = k/x, der k er konstant. Dette kan vi også skrive som yx = k. Da vil x bli større når y blir mindre, og omvendt.

Sinus 1P: Omvendt proporsjonale størrelser - oppgaver

Omvendt proporsjonalitet er en sterk sammenheng mellom to størrelser som varierer. Her lærer du det grunnleggende om omvendt proporsjonale funksjoner Dette er en gruppeoppgave, og dere skal arbeide med ulike proporsjonale størrelser.Dere skal koble opp elektriske kretser. I disse kretsene skal vi se hvordan forholdene mellom strøm, effekt, resistans og spenning er. Forholdene skal dokumenteres gjennom egne tabeller og grafer. Dette skal gi grunnlag for å kunne bestemme grafens proporsjonalitet, formel og stigningstall Forklar at lengde og bredde i et rektangel med areal lik 10 cm^2 vil være omvendt proporsjonale størrelser. I videoen løser vi denne oppgaven fra matematikk 1P Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. 8. TRINN. La oss si det er en sammenheng mellom to ting som vi kaller y og x. Sammenhengen er f.eks. at den ene er to ganger så stor som den andre y=2*x. Du ser at den ene stiger når den andre stiger. Da er de proporsjonale. Hvis sammenhengen derimot er at den ene synker når den andre stiger (eller omvendt), da er de omvendt proporsjonale

Omvendt proporsjonal er i matematikken det at en størrelse blir større når en annen blir mindre, og omvendt.Mer presist er to matematiske størrelser x og y omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig på en slik måte at y = k/x, der k er konstant. Dette kan vi også skrive som yx = k. Da vil x bli større når y blir mindre, og omvendt Matte 1P: Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser (18.06.13

Omvendt proporsjonale størrelser - oppgaver

Omvendt proporsjonale funksjoner 2: Spor II : Matematik

Omvendt proporsjonalitet: når to størrelser varierer slik at dobling av den ene størrelsen fører til halvering av den andre størrelsen. Grafen blir ikke en rett linje, men en krum linje som synker mot x = 0. Merk at x aldri kan bli 0, x kan bare nærme seg 0 gjenkjenne praktiske situasjoner der to størrelser er proporsjonale, omvendt proporsjonale eller beskriver en lineær sammenheng, og selv kunne finne slike eksempler Oppgaver med fasit: Klikk for å vise oppgavesett Klikk for å vise fasi

Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Sannsynlighet ved en eller flere hendelse Eleven skal kunne behandle og tegne inn proporsjonale, omvendt proporsjonale og lineære funksjoner på papir og i GeoGebra Eleven skal kunne skrive inn tekst i Geogebra Eleven skal kunne importere GeoGebra inn i Word og redigere dokumentet med elevens navn og klasse (topptekst) før utskrift Beskriv: hva lærer skal gjør Dersom man får samme svar for alle tallpar (x,y verdier) er x og y proporsjonale. Den verdien man har funnet er proporsjonalitetskonstanten k. 16.6. Omvendt Proporsjonalitet . y og x er omvendt proporsjonale når . k er konstant. Vi har k = xy Når to størrelser og er omvendt proporsjonale, kan vi skriv omvendt proporsjonal størrelse kjetil knudsen. Loading Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) - Duration: Matematikk 1P - 049 - Omvendt proporsjonalitet - Duration: 16:00 Problem ved proporsjonal og omvendt proporsjonal grafer i geogebra 6 Regresjonsanalyse i versjon 4 .2.13 Regresjon i versjon 4.0.10 kompliserte matematiske oppgaver 43-46 •FUNKSJONER Funksjoner i dagliglivet Lineære funksjoner Konstantledd og stigningstall Annengradsfunksjon Toppunkt og bunnpunkt Proporsjonale størrelser • Omvendt proporsjonale størrelser Verditabell GeoGebra Kunne lage en verditabell, finne funksjonsuttrykk og tegne grafen til ulik

Omvendt proporsjonalitet - matematikk

Interaktive oppgaver (Sinus) Regnerekkefølge; Forkorting og utviding av brøker; Brøkdelen av et tall; Forholdet mellom to tall; Proporsjonale størrelser; Omvendt proporsjonale størrelser; Likninger; Prosentfaktor; Prosentvis økning (vekstfaktor) Prosentvis nedgang (vekstfaktor opplysninger og løse sammensatte oppgaver. Skal kunne kjenne igjen omvendt proporsjonale størrelser på grunnlag av et funksjonsuttrykk Skal kunne tegne en hyperbel med utgangspunkt i et funksjonsuttrykk . Side 8 av 10 Adresse Telefon e-postadresse Breidablikk ungdomsskol festdeltakere er omvendt proporsjonale størrelser. 2. Fyller ut tabellen: Antall festdeltakere 5 8 13 16 20 Pris per deltaker (kroner) Antall deltakere ∙pris per deltaker Antall festdeltakere 5 8 13 16 20 Pris per deltaker (kroner) 800 500 307,69 250 20

3-timerskurset innen yrkesfagene Eleven (skolen?) kan velge mellom to kurs, P eller T P er et praktisk matematikkurs nesten uten bokstavregning T er et mer teoretisk kurs med mer av den tradisjonelle matematikken Innholdet i P-kurset Tall og algebra formler fra dagligliv og programområde forhold, prosent og vekstfaktorer proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser Geometri formlikhet. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser Gjennomgang på tavla. Pararbeid Plenumsdiskusjon Omvendt undervisning Løse oppgaver i kladdebok Geogebra Faktor 3 Campus inkrement Matematikk.net Ipad - GG 6 Excel Elevene skal kunne lage dynamiske regneark Trening i å løse tidligere eksamensoppgaver Ipad - Excel 3 -

Proporsjonale størrelser - Matematikk

proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og omvendt proporsjonale størrelser Funksjoner Funksjoner i dagliglivet oppgaver Egenvurdering med hjelp av Prøv deg selv og Målark Prøve uke 6 . Pytagoras' setning i berekning av ukjende storleika løse oppgaver knyttet til funksjonen Lineære grafer Proporsjonale størrelser Omvendt proporsjonale størrelser Annengradsfunksjon Kunne anvende formler oppgitt i en oppgave for å løse hverdagslige temaer Eks: En formel for makspuls M til en person med alder A er gitt ved M = 211 - 0,64∙ A Finne resterende tall proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske • se sammenhengen mellom proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser • uttrykke omvendt Dette er krevende oppgaver. En.

Forklare hva proporsjonale- og omvendt proporsjonale størrelser er, og tegne graf til proporsjonale- og omvendt proporsjonale funksjoner med og uten digitale verktøy Beskrive en kvadratisk funksjon og tegne grafen i et koordinatsystem hente ut og tolke informasjon fra grafer, tabeller og tekster, gjøre om tekstoppgaver ti Oppgaver 267. Blandede oppgaver 5 5.102 Avgjør om utsagnene nedenfor beskriver situasjoner med proporsjonale størrelser, omvendt proporsjonale størrelser eller ingen av delene. For omvendt proporsjonale størrelser bruker vi ofte y i stedet for f(x). Algebrafelt Funksjon. f(x) = 6000 x. Linje a: x = 30 b: y = 250. Punkt A = (30, 200) B = (24, 250) Grafikkfelt. Enhetspris.

Ordene omvendt proporsjonal forteller oss at hvis x-verdien dobles, så halveres y-verdien, og motsatt. Vi ser for oss at vi skal på klassetur. Bussen vi har bestilt, koster 2000 kr, uansett hvor mange som blir med. Hvis bare en person reiser, må denne betale 2000 kr. Hvis vi får med en til og blir 2 personer, betaler de 1000 kr hver En hyperbel er grafen av en funksjon som er omvendt proporsjonal. Eksempel. Vi viser her et eksempel på en hyperbel. Hyperbel kurve av funksjonen \(y = \frac{5}{x} + 1\). Ovenstående figur er grafen for den omvendt proporsjonale funksjon: Som man kan se, flytter addisjonen med tallet en i funksjonen (+1) grafen en opp på y-aksen oppgaver. Bruke like forhold for å fi nne kjente størrelser Kan fi nne prosentvis endring. Kan fi nne opprinnelig/ gammel verdi. Kunne regne med forhold og prosent i komplekse problemstillinger. 5. Behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. Kan behandle proporsjonalitet i kjente, praktiske. behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger; Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke og begrunne bruken av formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid; løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volu

Video: Sinus 1P: 2 Forhold og prosen

Sinus 1P-Y: 5 Forholdsregnin

Målet for oppgava er at elevene skal ta del i planlegging av en eventuell skoletur, og se at vi bruker matematikk i mange sammenhenger i hverdagen vår. Elevene må innhente opplysninger, bearbeide dem og presentere dem.Læringsmål:- lage et budsjett- bruke prosentregning- kunne bruke og vite hva proporsjonale og omvendte proporsjonale størrelser er- bruke digitale verktøy (Excel Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger; yrkesretting av oppgaver i tall og algebra; arbeid med grunnleggende ferdigheter i tall og algebra; Arbeids- og undervisningsformer. Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

- Identifisere proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser og utnytte egenskapene til disse. -Gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene. Les s. 124-132 Oppgave 3.29-3.39 Video 3.5 og 3.6 Muntlig aktivitet og individuelt arbeid i timene og hjemme. Geogebra. Prøve. 47 Øve til tentame proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme størrelser. Geometri Undervisning Selvstudium Videosnutter på OneNote Muntlig aktivitet Utvalgt oppgaver fra siste års grunnskoleeksamen. Bruk av konkrete gjenstander for utregning av volu behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. Geometri. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke og begrunne bruken av formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid. løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volu

Proposjonalitet - matematikk

 1. Behandle proporsjonale størrelser i praktiske 47 (18/11-22/11) Tall og algebra m6.2 Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger Tall og algebra m6.2 Behandle omvendt proporsjonale størrelser i Tall og algebra m6.2 Behandle omvendt proporsjonale størrelser i 48 (25/11-29/11) Geometri m1.
 2. 1. Forklar at prisen og antall festdeltakere er omvendt proporsjonale størrelser. 2. Fyll ut tabellen under. 3. Tegn eller skisser grafen. 4. Hvilke overganger er det i denne oppgaven i forhold til Janviers tabell? b) Hvilke utfordringer kan elevene ha med denne oppgaven? Tips: Matematisering og det matematiske innholdet i oppgaven
 3. Omvendt proporsjonalitet • se sammenhengen mellom proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser • uttrykke omvendt proporsjonalitet på ulike måter • kontrollere om en sammenheng mellom to størrelser er omvendt proporsjonal • finne grenseverdier for noen funksjoner Midt-test 48-51 Statistikk, kombi-natorikk og sann-synlighe
 4. hjelpemidler. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Bruk av funksjoner i problemløsende oppgaver .Eksempler fra eksamensoppgaver. 14.10.2017 Måleenheter og geometri: Omgjøring av enheter. Areal- og volumberegninger. Tolking og anvendelse i praktiske oppgaver.Eksempler fra eksamensoppgaver. Skriving Tirsdager kl 16.15-19.00 Emn
 5. blazer herre blå pondicherry university results Hva er Halden Akademiet? Etter å ha drevet Pipe Eksperten Fotball Akademi i 4 år har akademiets trenerteam den siste måneden gått gjennom en evaluering for å forbedre tilbudet
 6. størrelser - Tegne og tolke grafer - Lage en funksjon som viser sammenhengen mellom to størrelser og beskrive denne med tekst, i tabell, som graf og formel - Forklare hva en linær funksjon er, y = ax + b - Forklare hva proporsjonale, omvendt proporsjonale og kvadratiske funksjoner er - Framstille funksjoner på papiret og digital

Omvendt proporsjonalitet • se sammenhengen mellom proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser • uttrykke omvendt proporsjonalitet på ulike måter • kontrollere om en sammenheng mellom to størrelser er omvendt proporsjonal • finne grenseverdier for noen funksjoner Maximum 10: Funksjoner Egenvurdering: Vurdering 4. 1P-H14-8-del 2 - omvendt proporsjonale størrelser. 4. 1P-H14-8-del 2 - omvendt proporsjonale størrelser Haakon Øverbye 2018-11-10T15:13:39+01:00. 3. Grafen til omvendt proporsjonale størrelser 1. Polynomfunksjoner - skrivemåte Tilbake til:Matematikk 1P > 3F Omvendt proporsjonalitet Tall og algebra Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger . OPPGAVER nivå 1 a) Skriv den generelle formelen for proporsjonalitetskonstanten () til omvendt proporsjonale størrelser. b) Finn proporsjonalitetskonstanten () til en omvendt proporsjonal størrelse når er 30og er 2. c

plukke ut relevante opplysninger og løse sammensatte oppgaver. 10(+). sette opp sammensatt problemstilling som en likning, og løse den. 10HV. uke 36-37. bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og . 10. forklare hva proporsjonale- og omvendt proporsjonale størrelser er,. Bakgrunnsstoff Vi gir uttrykk for at x og y er omvendt k proporsjonale størrelser på formen y = . x Da får vi tydelig fram at y øker i samme forhold som x minker. Antall elever

PROPORSJONALE STØRRELSER Ved dette opplegget ønsker vi at elevene skal lære å avgjøre om to størrelser er proporsjonaleå regne med proporsjonale størrelserå finne proporsjonalitetskonstantenom grafen til proporsjonale størrelserVi bruker Ohms lov til å illustrere proporsjonale sammenhenger. Vi ser på sammenheng mellom spenning og strøm over en motstand med fast verdi Kunne produsere egne tekster på begge målformene i ulike sjangere ut ifra gitte oppgaver LEKSER Tema og sider som må leses i perioden Oppgaver Tekster 1, 308 - 311. Les novella Gjer oppgåve 1 - 5. Skriv utfyllande og på Skal kunne regne med omvendt proporsjonale størrelser To størrelser x og y er omvendt proporsjonale der det fins et tall a slik at y = a/x for alle sammenhørende verdier av x og y. Tallet a kaller vi proporsjonalitetskonstanten. Grafen som viser sammenhengen mellom x og y, er en hyperbel. To størrelser er omvendt proporsjonale dersom produktet av dem er en konstant (proporsjonalitetskonstanten) To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig, slik at y = k/x (dvs. yx = k), der k er konstant. Gitt noen få likninger med to variabler, finn de som viser direkte og indirekte variasjon. Funksjoner - video - proporsjonale og omvendt proporsjonale

matematikk.net :: 10.klasse :: Proporsjone

Tema og sider som må leses i perioden Oppgaver To egenvalgte tekster, en klassisk og en samtidstekst. (Velges fritt eller fra oversikt gitt av faglærer) Se fordypningsoppgave på eget ark og i OneNote. Skal kunne kjenne igjen omvendt proporsjonale størrelser på grunnlag av e En rettlinjet graf som går gjennom origo representerer forholdet mellom to proporsjonale størrelser. En rettlinjet graf som IKKE går gjennom origo representerer IKKE to proporsjonale størrelser. Dersom man har en tabell med sammenhørende x og y verdier og ønsker å undersøke om x og y er proporsjonale, gjør man det ved å dividere y verdi med sammenhørende x verdi Tall og algebra Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger . OPPGAVER nivå 2 a) Er volum. et av ett rom omvendt proporsjonalt med det volum som er tilgjengelig for ett antall personer som oppholder seg i rommet? b) Er høyden og vekten til en elefan Tall og algebra Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger . OPPGAVER nivå 3 a) Geir møter en dag noen hyggelige nonner. Han gir bort 200 kroner til hver av de 16 nonnene. Finn proporsjonalitetskonstante

Likninger praktiske oppgaver, 2p - praktisk matematikk; 2p

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî skinndress dame mc spidi Halden Akademiet koster 900,- i måneden. Merk at man melder på, og at det er en måned oppsigelse om man skal slutte 15 minutter TEST - Proporsjonale størrelser Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger Teori Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Fasit TEMADAG: Rus og fengsel 08:50 - 13:35 Møt opp i klasserom 2.D.73-76 Kroppsøving går som vanlig 15 minutter TEST - Proporsjonale størrelser Behandle omvendt proporsjonale størrelser Eleven skal kunne behandle og tegne inn proporsjonale, omvendt proporsjonale og lineære funksjoner på papir og i GeoGebra Eleven skal kunne skrive inn tekst i Geogebra Eleven skal kunne lage en lineær funksjon ut i fra et praktisk forsøk og vurdere gyldighetsområdet til funksjone

hjelpemidler. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Bruk av funk sjoner i problemløsende oppgaver. 8.12.2015 Måleenheter og geometri: Omgjøring av enheter. Areal - og volumberegninger. Tolking og anvendelse i praktiske oppgaver. Hvis du er interessert i delta på dette tilbudet må du melde din interesse til rådgiveren på skole To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig, slik at y = k/x (dvs. yx = k), der k er konstant. Funksjoner - video - proporsjonale og omvendt proporsjonale. Mengde frukt og kiloprisen er derfor omvendt proporsjonale størrelser. Omvendt proporsjonalitet er, som det ligger i navnet, det omvendte av proporsjonalitet 4 Omvendt proporsjonalitet Definisjon. Når og er proporsjonale størrelser, kan vi skrive. Der er proporsjonalitetsfaktoren. Man kan videre finne slik Eksempler. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene størrelsen fører til en dobling av den andre størrelsen

To størrelser, x og y, er omvendt proporsjonale dersom produktet er x ∙ y = k, der k er konstanten. Sammenhengen kan også skrives k y = , der x er forskjellig fra 0. s. 18 Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. FYR: Jobbe og dele på NDLA.no. Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive elevenes måter å bruke matematikk på, og til elevenes utvikling av matematiske forståelse Maximum 2. utgave har flere aktiviteter, mer problemløsning og utforsking, og åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel. Elevene får mulighet til å gå i dybden og se sammenhenger mellom. Skulle du ha problemer med å forstå eksempler eller løse oppgaver kan dette gjerne tas med til faglærer. I siste samling blir vi enige i fellesskap om hvordan vi skal jobbe med finpuss mot eksamen. Samling 1: Behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

 • Drops hekle.
 • Selge ting på finn.
 • Bioenergi flis.
 • Påskehare kostyme voksen.
 • Street art gallery stavanger.
 • Youtube subscribers count.
 • Alphabet inc stock.
 • Hund falt fra prekestolen.
 • Fenya name.
 • Vad innebär kaposis sarkom.
 • Bus boycott.
 • Ford raptor preis usa.
 • Camping sandaya paris.
 • Law of attraction book.
 • Gulvpolish.
 • Spinning jenny museum.
 • Charlottenburg tipps.
 • Sunt å bite negler.
 • Nordlys tips.
 • Who made the last jedi.
 • Nena sanger.
 • Batschkapp programm.
 • Jotunheim t skjorte dame.
 • 10000 sek to nok.
 • Hvalfangst ved sydpolen.
 • Restaurant mit kinderecke augsburg.
 • Kia ski.
 • Ikea weihnachtsbaumverkauf öffnungszeiten.
 • Jerry lee lewis.
 • Cyste på høyre nyre.
 • Gerinnungskaskade schema.
 • Songtext männer und frauen freudenberg.
 • Zumba landstuhl.
 • Hageland priser.
 • Land codes iso.
 • Angelsee.
 • Kattnakken stord.
 • National gallery kunstverk.
 • Stream bayern freiburg.
 • Barn batteri i munnen.
 • Norges forskningsråd.