Home

Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 1. Høring på utkast til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Viser til brev av 28.10, samt e-post fra DN ref. 02997 datert 10. des. 2003. Generelt For begge ordningene delegeres avgjørelsesmyndighet til kommunene. Etter vårt syn er det viktigste i hele.
 2. Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord
 3. ner Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket - nettbasert Rapport: Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmar
 4. verneverdige bygninger i landbruket med mer. Det er utarbeidet sentral forskrift for tildeling av midler: Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. I tillegg til sentral forskrift er kommunene pålagt å ha egen strategiplan som skal brukes til behandling av søknader om

Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket - Fylkesmannen i Trøndela

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Tiltaksstrategier og retningslinjer for Trysil kommune i perioden 2020 - 2023 Bakgrunn Fra 01.01.2014 fikk kommunene overført vedtaksmyndighet for bruken av de økonomiske virkemidlene innenfor landbruket, herunder bla. Forskrift 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd ti - Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - Rundskriv 2015-17 - Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SEFRAK- registeret - Jærstrendene landskapsvernområde - forvaltningsplan - Øvrige verneområde

Miljøtiltak i jordbruket - Fylkesmannen i Innlande

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tiltak innen hovedkategorien Landbrukets Kulturlandskap og Reduksjon av forurensning likestilles Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 04.02.2004, sist endra 01.01.17 og Rundskriv 2017-13 frå Landbruksdirektoratet, Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, ligg til grunn for tildeling av midlar. På enkelte punkt nemnde i tiltaksstrategien vert det gjort unntak frå desse retningslinjene å forvalte saker etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMILmidler). Landbruksdepartementet fastsatte 17.02.2015 siste endring av Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Forskriften har følgende formål (§1): Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur o

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: § 1. Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene ska • Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL) • Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) o Nytt rundskriv til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (2017/13) o Kommunale retningslinjer 2016 - 2019, oppdatert i 2019 . GENERELLE PRIORITERINGAR OG PRESISERINGAR 1 SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) VIK KOMMUNE 2020 Rammene er fastsett i «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i Vassforvaltning og landbruket I 2007 tredde Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) i kraft

Om regionale miljøtilskudd - Landbruksdirektorate

SMIL-ordninga er fastsett i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Det skal fra 2020 søkes digitalt på denne ordningen. Gå til www.altinn.no og logg på med BankID eller lignende. Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eller eventuelt deg selv som privatperson, dersom du søker som privatperson ordninga, jf. forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 4.3 Aktuelle tiltak Det kan søkast om tilskot til tiltak som tek vare på natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, eller hindrar ureining frå landbruket. Aktuelle prosjekt må vere innanfor følgande sju tiltaksgrupper: 1. kulturlandskapstiltak 2 Spesielle miljøtiltak (SMIL) Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene, samt redusere forurensingen fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordningen er å få en mer målrettet innsatts med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger næringsstoffer fra landbruket fortsatt prioriteres høyt. 3 Prioriteringer Stortinget vedtok 2014 nye føringer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søkere må oppfylle vilkårene i forskrift 19.desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT-forskriften) §2 og §4 for å søke om SMIL-midler Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. Tiltaksstrategi for SMIL Øystre Slidre kommune har utarbeidd ein tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 2020-2023

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - Molde kommun

I henhold til forskrift om tiltak til spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal kommunen utarbeide lokale målsettinger og strategier for miljørelaterte prosjekter og tiltak innen jordbruket. Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene utforme nye strategier for perioden 2020- 2023 tiltaksstrategiene vil ligge til grunn for årlige tildelinger av «Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL-midler) til kommunen de neste fire årene. Tilskuddsordningen er regulert gjennom Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (FOR 2004-02-04 nr 448) fastsatt av Landbruks- og matdepartementet Tilskuddsordningen for spesielle miljøtiltak har som formål å fremme natur- og ordningens forskrift. Lokale hovedutfordringer Eksempelvis kan miljøtiltak som i dag er nye og ukjente om et par år være en del av vanlig jordbruksdrift for forvaltning av midlene til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). SMIL- midlene forvaltes i henhold til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruke t, som har følgende formål: Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Midlene skal prioriteres til de viktigste miljøoppgavene i landbruket i Stjørdal, som kommer fram i den årlige tiltaksstrategien. Prioritering innenfor de enkelte tiltak er beskrevet i faktaarkene

kommunene vedtaksmyndighet i saker som omfattes av Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler). Det er en nasjonal og lokal målsetning å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og å redusere forurensningen fra jordbruket. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Saksopplysninger: «Spesielle miljøtiltak i landbruket» er en nasjonal ordning som utløser tilskudd. Tilskuddene kalles også SMIL- (for jordbruk) og NMSK (for skog) midler. I tillegg ha • Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). • Forskrift om tilskudd til drenering (grøfting) av jordbruksjord. Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde. Føremålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskap og redusere ureininga frå landbruket

Spesielle miljøtiltak i landbruket. SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket. Tilskudd etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften

Landbruket i Nes og lokale utfordringer Rundskriv 2017-13: Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. 4 Landbruket i Nes og lokale utfordringer Nes er en landbrukskommune med 135 791 daa fulldyrka jord, 5 803 daa innmarksbeite og 404 091 daa skog - Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 2 Organisering av arbeidet NTM-utvalet oppnemnte i møte 29.03.2017 i sak NTM 18/2017 ei arbeidsgruppe me Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i landbruket i Ullensaker. Tiltaksstrategi for 2018 - 2021. Næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK

Lista ovanfor er ikkje uttømmande. Andre tiltak som fell under føremålet i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket kan og vere aktuelle. Viktig: Det vert ikkje gitt tilskot til tiltak som er påbegynt før søknaden er godkjent. Tilskotet skal vera utløysande for prosjektet. Korleis nå målsetjingan «Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket» utgjer lovgrunnlaget for SMIL-ordninga. Forskrifta har følgjande føremål; • fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap. • redusere ureininga frå jordbruket ut over det som ventast gjennom vanleg jordbruksdrift Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket er eit solid og absolutt rammeverk rundt tilskotsordninga som både søkjarar og forvaltinga lyt forholda seg til. Den er fastsett av Landbruksdepartementet 16. februar 2015 med heimel i jordlova av 12. mai 1995, §§ 3 og 18. Ti

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) - Hovedporta

å forvalte saker etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Landbruksdepartementet fastsatte 04.02.2004 Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Forskriften har følgende formål (§1): Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur o Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-forskrifta) Naturmangfaldlova Kulturminnelova Vassressurslova Anna lovverk kan og vere aktuelt. SENTRALE PLANAR, STRATEGIAR, REGISTRERINGAR MV. Regionalplan for landbruk i Rogaland (2011) Kommuneplan for Klepp kommune (2014-2021 SMIL - tilskudd forvaltes etter FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET, fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) den 4. februar 2004 med hjemmel i §§ 3 og 18 i Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), men du søker via Altinn. Kven kan søke om SMIL-midlar. Føretak som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot

Du kan søkje kommunen om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid med faglagene innen jord- og skogbruk og vedtatt i Bardu kommunestyremøte 28.04.2010 sak nr 25/10. Strategien gjelder for midler knyttet til: - Forskrift for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Hvordan søker du? Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innvilges etter søknad på eget skjema (se lenke øverst i teksten), vedlagt kart og ev. utdypende prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket finner du her. Tiltakene vi får inn søknader om, blir prioritert ut fra den lokale tiltaksstrategien som er vedtatt av kommunestyrene i de fire kommunene. Søknader innvilges i tråd med tildelt tilskuddsramme fra Fylkesmannen

Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til spesielle

Tilskuddsordningen som heter «Spesielle miljøtiltak i landbruket» forkortes til SMIL og tilskudd til «Nærings- og miljømidlene i skogbruket» forkortes til NMSK. Forskrift om miljøtiltak i jordbruket ble endret fra februar i 2015, og det er nå bare de som er berettiget produksjonstilskudd som kan få SMIL-midler. Det er kommunens. myndighet til å forvalte saker etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Landbruksdepartementet fastsatte 16.12.2016 siste endring av Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. 1.1 Forskriften har følgende formål (§1): Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur o

Tilskudd til tiltak i beiteområder, og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Det er et krav i ordningenes forskrifter at det skal ligge lokale retningslinjer og strategier til grunn for tildelingen av tilskuddene. SMIL-forskriften I formålsparagrafen i forskrift 4. februar 2002 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Med bakgrunn i «forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket» og «forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» er det utarbeidd lokale mål og tiltaksstrategiar for Vågsøy kommune. Vågsøy kommune, 31.01.2017 Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Balsfjord kommune 2018 - 2021 Bakgrunn nivå Stortingsmelding nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt overførte en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen til kommunene

som er sett i nasjonal «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket». Når det blir nødvendig å prioritere mellom tiltak, vil fellestiltak der medlemmene har tilknyting til landbruket bli prioritert (grunneigarlag før idrettslag o.l.) Tilskotssatsar SMIL Sentral forskrift max sats Lokal strategi max sat Utarbeiding av tiltaksstrategien og bruken av ulike tilskotsordningar er heimla i «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» § 1 og § 8. Kommunen har rettleiings- og tilretteleggingsansvar og er vedtaksmyndigheit for alle søknadar på SMIL-tilskot. Fylkesmannen har mellom anna ansvar for å legge til rette for a Fra samme dato oppheves forskrift 1. januar 2000 nr. 1531 om investeringsstøtte til miljøtiltak, forskrift 7. mars 2000 nr. 213 om tilskudd til miljørettet omlegging av kornområder og forskrift 26. februar 1999 nr. 273 om tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Indre Østfold

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket, § 1,2 og 3 angir mål og avgrensinger for bruken av virkemidlene. Innenfor disse rammene kan kommunen foreta prioriteringer. Formålet med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) er å fremme natur o Kommunestyret fastset lokale retningsliner (desse) for prioritering av søknader om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Retningslinene skal vere drøfta med fylket og faglaga i jordbruket lokalt. Retningslinene skal rullerast kvar valperiode, eller ved behov «Forskrift om tilskot til spesielle miljøtitak i landbruket» utgjer lovgrunnlaget for SMIL-ordninga. Føreskrifta har følgjande føremål: • fremje natur- og kulturminneverdiene i jordbruket sitt kulturlandskap., • redusere ureininga frå jordbruket ut over det som ventast gjennom vanleg jordbruksdrift

Jeg /vi søker om engangstilskudd på kr Dersom det er andre finansieringskilder, oppgi navn, adresse og beløp for disse 5. Søkerens merknader og underskrift Antall vedlegg Hvilke vedlegg Søkeren er ansvarlig for å: − gjøre seg kjent med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket I formålsparagrafen i forskrift 4. februar 2002 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, står det som følger: «Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utove Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (publ. 2004, sist endret 2018) Rundskriv 14/2019 Landbruksdirektoratet Regionalt miljøprogram (RMP) for Innlandet 2019-2022 Retningslinjene er utarbeidet av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. Det er gjennomført en hørin

Årsrapport 2016 - Fræna Kommune

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd og Rundskriv 2019-14 «Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)». Retningslinjene er ikke uttømmende, men tiltakene er prioritert i samråd med faglagene i landbruket og utmarksbeitelaget i Aure kommune. Søknader kan avslås dersom tildelt ramme fra Fylkesmannen ikke strekker til. Ny søknad kan sende Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL; Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL Forskrift om tilskudd til SMIL; Søknadsskjema SMIL; Lokale retningslinjer 2020 (PDF, 352 kB) Kulturlandskapsplan (PDF, 10 MB) Rundskriv; Informasjon om ordninga; Fant du det du lette etter?. Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift av 19.12.14 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §2 og §4 kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL). Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra landbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. De senere år har det vært gjennomført flere endringer i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fra 20ble forskriften endret slik at . Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kárášjogá gielda Karasjok kommune har fått tildelt kr. 150 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket Spesielle miljøtiltak i Landbruket - SMIL. Av admin · 24. juli 2007. Vi minner om muligheten til å søke om midler til bevaring av kulturlandskapet. Har du planer om å rydde gammel kulturmark på din gård, restaurere eldre bygninger, eller være med på tiltak innen organisert beitebruk Tiltaksstrategiene er retningsgivende for kommunens forvaltning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og har bakgrunn i følgende forskrifter: 1. FOR 2004-02-04 nr. 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2. FOR 2013-06-25 nr. 769: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjor Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift Jordlova Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Forvaltningsloven Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn

kommune innenfor de rammene som fremgår av forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Lokale retningslinjer kan imidlertid ikke innskrenke eller utvide forskriftens formål, virkeområde og vilkår. 1.1 Virkeområde og vilkår Forskriften gjelder tiltak på alle landbrukseiendommer. Tilskudd kan også gis i områder so Retningslinjer for prioritering ved tildeling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), for Vennesla kommune 2020 - 2022. 1. Retningslinjene er forankra i: - Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4.februar 2004, hjemla i jordlova av 12. mai 1995 I formålsparagrafen i forskrift 4. februar 2002 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket står det som følger: «Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket I formålsparagrafen i forskrift 4. februar 2002 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket står det som følger: «Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift

PPT - Kommunens rolle i landbrukspolitikken PowerPointLandbruksveg - Finnøy kommune

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. § 1. Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- o Her kan du finne mer informasjon om ordningen: Landbruksdirektoratet. Fylkesmannen i Oslo og Viken. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskuddssatser 2020. Ungskogpleie: For eiendommer med produktivt areal under 10 000 dekar, 40 % av kostnaden, inntil 220,-/da Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Driftsbygning i landbruket; Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak; Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon; Nydyrkning av areal til jorbruksformål; Floghavre, bekjempe; Konsesjonsplikt og buplikt - landbrukseigedom om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket», fastsett av Landbruksdepartementet den 04.02.04, og rundskriv 2015-17: Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket I tillegg kjem andre aktuelle lover som kulturminnelova, forureiningslova, lov om natur- mangfald, med fleire Ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) inngår i de økonomiske virkemidlene som gjelder for landbruket. Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd i dialog med de lokale næringsorganisasjonene i landbruket og fylkesmannen

Av forskrift for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004 (FOR-2004-02-04-448), fremgår at kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt. 1.0 Generelle prioriteringer og presiseringe Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 2020-2023 1 Bakgrunn Over jordbruksavtalen er det avsatt egne investeringsmidler til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap. Midlene blir fordelt fylkesvis, og hver kommune får tildelt ei ramme av fylkesmannen på bakgrunn av størrelsen på landbrukskommunen Tilskotsstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Føringar og retningsliner Overordna retningsliner for bruken av SMIL-midlane er fastsette i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-forskrifta) av 2004. Kommunen skal ha overordna retningslinjer for prioritering av søknadane Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus Det vises til høringskunngjøringen på Fylkesmannens hjemmeside. Denne høringsuttalelsen er avgitt på vegne av styret i Akershus Bondelag etter at lokallaga har vært invitert til å komme med innspill

 • Tegneseriens historie norge.
 • Blogger vegetar.
 • Berghangar säve.
 • En pingles dagbok 8 tøffe tider.
 • Søramerikanere kryssord.
 • Høyskap hjørne ikea.
 • Sitronsorbet med ismaskin.
 • Hallelujah lyrics leonard cohen.
 • Camping sandaya paris.
 • Microsoft surface phone 2017.
 • Pr markedsføring.
 • Sunnere cookies.
 • Peppa pig l esame della vista.
 • Scoupy pakket.
 • Audi q5 breite.
 • Början på nagelsvamp.
 • Leamus kinnet.
 • U land i europa.
 • Benkoppvaskmaskin bosch.
 • Wassertemperatur krossinsee.
 • Nye avgifter 2018.
 • Degenerative definition.
 • Verjaardag groep 8.
 • Wochenendticket freitag bis sonntag.
 • Was hat donald trump gemacht.
 • Hinrichtung elektrischer stuhl ablauf.
 • Xbox 360 controller android ohne root.
 • Dw news.
 • Junioren etappenfahrt cottbus.
 • Shooter series season 3.
 • Karte heidelberg umgebung.
 • Bjørn alexander brem advokat.
 • Naturen i norge.
 • Taunus hiking trails.
 • Cooperative learning kagan.
 • Star wars battle ships.
 • Fotoscheune ohz öffnungszeiten.
 • Pinjefrø.
 • Læringsstrategier pedagogikk.
 • Garmin fenix 3 rem.
 • Rema forsikring erfaringer.