Home

Krav om lønn

Likelønn om 80 år? | NITO

Ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på. Uansett hvilken forklaring du får, er det viktig at du ikke venter for lenge før du går videre med saken. Du kan risikere å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien ved å la tiden gå Har han etter avtale eller regulativ ikke krav på tillegg for søndager, har han heller ikke slikt krav for 1. eller 17. mai. Er det ikke avgjort noe om han skal ha tilleggsbetaling for søndager, skal han ha 50 % tillegg til den lønn som han oppebærer gjennomsnittlig pr. time for vanlige virkedager Det vil si at der arbeidstakeren ikke er fagorganisert, og arbeidsavtalen ikke inneholder en passus om årlig lønnsregulering eller rett til å forhandle om lønn, vil arbeidstakeren ikke ha et ubetinget krav på lønnsregulering. Det vil da som et utgangspunkt være opp til den enkelte arbeidsgiver om denne vil gi arbeidstakeren et lønnstillegg Ferie og permisjoner Her er alle fridagene våren 2020 Se oversikten over alle helligdagene og offentlige høytidsdagene i mai og juni - og hva du har krav på i lønn hvis du må jobbe. Ferie og permisjoner Arbeidstider i påsken - fridager og overtid Her er reglene for arbeid på påskens helligdager - og hva du har krav på i lønn Lønn og avtaler. Virke (helse, utdanning, kultur, boligbyggelag, ideelle organisasjoner) Utdanning. Virke - Utdanning. Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning: 13 000: 372 800: Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning: 14 000

Selv om korte velferdspermisjoner ikke er lovfestet, Har du krav på lønn? Svangerskaps- kontroll (gravide) Alle kontroller. Ja, fra arbeidsgiver. Svangerskaps- permisjon Jeg viser til avtale om å sende over søknad om lønnsforhøyelse. I året som er gått mener jeg at det er en rekke forhold gjør at jeg har fortjent en viss individuell lønnsjustering. Statistikker som er relevante for mitt utdannings- og ansiennitetsnivå viser at det gjennomsnittlige lønnsnivået ligger om lag 40.000 kroner over min nåværende lønn Krav om godtgjørelse og krav om refusjon av reiseutgifter sender du inn hver for seg. Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste. Reiseregning Sjekk om du får svar på det du lurer på: Først sykmeldt - så permittert; Inntekten du mister må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden kan du ha krav på å få utsatt feriedagene

Når du ikke får lønn eller feriepenge

Feilutbetaling av lønn - krav på tilbakebetaling? Ved feilutbetaling av lønn vil arbeidsgiver ha et ønske om å kreve pengene tilbakebetalt. Imidlertid vil ikke alltid arbeidsgiver ha et ubetinget krav på tilbakebetaling, dvs. med mindre det foreligger et klart avtalemessig grunnlag mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Hvis arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn vil det være aktuelt å sende konkursvarsel. Vi anbefaler at medlemmer av Tekna i et slikt tilfelle tar kontakt med Juridisk kontor i Tekna, som vil bistå. Hvis arbeidsgiver ikke vil betale lønn, må krav om lønn rettes for domstolene. Dette kan også Juridisk kontor hjelpe til med Lønna som oppgis her kan være milevis fra den reelle. Snakk med fagforbundet for din bransje (selv om du ikke er medlem) og snakk også med venner i tilsvarende jobber som den du selv har. Lønnskravet du da presenterer er samtidig verdifull informasjon for sjefen. Han eller hun får oppdatert informasjon hvilke lønn som er konkurransedyktig ansatts krav om etterbetaling av lønn vil være foreldet dersom feilutbetalingen skjedde for mer enn tre år siden. Foreldelse avbrytes gjennom erkjennelse fra den kravet retter seg mot,alternativt ved at man går til rettslige skritt som beskrevet i foreldelsesloven

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Lønn er individuelt avtalt mellom den enkelte medarbeider og bedriften, og bedriften kan ikke ensidig endre en avtale mellom bedriften og den ansatte. Har du blitt forelagt krav om lønnskutt? Det er også viktig å understreke at heller ikke bedriften og den tillitsvalgte kan avtale at de ansatte skal ned i lønn

Forskrift om lønn 1

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn. Over et halvt år fikk klageren utbetalt lønn med utgangspunkt i en årslønn som var om lag 100 000 kroner høyere enn avtalt lønn. Da Y oppdaget feilen ble det besluttet å kreve det overskytende beløpet tilbakebetalt med henvisning til en klausul i arbeidsavtalen Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Da har du rett på lønn fra arbeidsgiveren din i 10 dager etter at du har blitt permittert, og ordningen med lønnskompensasjon faller bort. Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig av om man har rett til dagpenger eller ikke. Det er heller ikke et krav om å være registrert som arbeidssøker

Årlig lønnsvekst: Hvilke rettigheter du har

 1. nelige fristen i § 2 uansett vil være foreldet etter 13 år, selv om arbeidstaker var uvitende om kravet
 2. Ved vesentlige endringer i stillingsbeskrivelsen din, for eksempel etter omorganisering på arbeidsplassen, har du krav på å få utarbeidet en ny arbeidsavtale senest en måned etter at endringen har funnet sted. Dette er gylden anledning til å forhandle om lønn
 3. Får jeg lønn dersom jeg settes i hjemmekarantene? - Dersom det er arbeidsgiver som bestemmer at du skal ha hjemmekarantene, uten at det foreligger en sykemelding, må arbeidsgiver betale lønn. Dersom legen ber deg holde deg hjemme, enten i påvente av testresultat eller i påvente av sykemelding, er det i arbeidsgivers interesse at du ikke dukker opp på jobb, og derfor nærliggende at.
 4. Lønnen er det viktigste Nordmenns viktigste krav for en fremtidig jobb er høyere lønn, fulgt av muligheter for faglig utvikling og større utfordringer. Slik forhandler du om lønn i jobbintervjuet Forhandlingene om lønn er en prosess som potensielt kan koste deg mange penger
 5. Ja, det er et viktig krav for Fagforbundet at alle skal ha lik lønn for likeverdig arbeid. Vi er imot forskjellsbehandling uansett om begrunnelsen er kjønn eller annet. Det er fortsatt langt igjen til at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi
 6. «Den vanlige grunnen til at det fremmes krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn er at arbeidsgiver har gjort en feil. Saken/saksbehandling handler da om eller hvordan feilen kan rettes opp. Kommunen er innforstått med at det som utgangspunkt er arbeidsgivers ansvar å utbetale korrekt lønn, men arbeidstaker har også en aktsomhetsplikt som innebærer at lønnsslippen må kontrolleres

Hvordan forhandle lønn - tips for lønnsforhandlinge

Econas advokatkontor får med jevne mellomrom spørsmål om hvordan man skal få utbetalt lønn og feriepenger man har utestående hos nåværende eller en tidligere arbeidsgiver. I denne artikkelen vil vi ta for oss den rettslige prosessen med inndrivelsen av et slikt pengekrav Tallmessig utgjør henvendelser om lønn rundt åtte prosent av alle henvendelser de får til sammen. og da er det også vanskeligere å nå gjennom med krav. Vi vet lite om omfanget av antallet som gir opp - men de finnes, sier hun. SE VIDEO: Slik løser du konflikter med sjefen derfor departementet frem forslag om at en regel om krav om utbetaling via bank, etter mønster fra gjeldende bestemmelse om fradragsrett for kostnader i skatteloven § 6-51, tas inn i arbeidsmiljøloven: Lønn i penger, herunder feriepenger, skal utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning : Gruppe 2 Adjunkt med tilleggsutdanning og Stilling med krav om 5-årig U/H - utdanning (min. 300 studiepoeng) 7712. Stilling med krav om mastergrad. Logoped med mastergrad Musikkterapeut med mastergrad. Gruppe

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. YS-krav om lønn og pensjon. YS Stat krever blant annet. Betydelig reallønnsvekst for de statsansatte; At all lønn må være pensjonsgivende; Det skal også forhandles om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget, først og fremst for den nye offentlige pensjonsordningen som trer i kraft 1. januar neste år
 2. stelønnssatser
 3. Krav om ytelse mot ytelse (redusert arbeidstid) Arbeidstiden skal reduseres tilsvarende lønnsreduksjonen. Øvrige krav. Dersom noen sies opp i lønnskuttperioden, skal de ha ordinær lønn, uten kutt, i oppsigelsestid, og gjerne også etterbetalt lønn. Det skal innbetales full pensjon selv om lønnen kuttes midlertidig. Les mer om lønnskut
 4. Du må imidlertid ha mistanke om forskjellsbehandling for å få innsyn. Dersom du mener at du får lavere lønn enn en kollega fordi du for eksempel har annet kjønn, etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne, kan du be om å få vite kollegaenes lønn
 5. Hei! Jeg leder et mellomstort firma, og står selv for utbetaling av lønn. De ansatte har faste lønninger i hundre prosent stillinger. Men en av de ansatte oppdaget at det var tastet inn feil sum, slik at de fikk utbetalt for lite i lønn for et par måneder siden, og krever nå dette utbetalt
 6. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon, slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet. Legg frem krav De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene. Forhandlingene skal være reelle Begge parter må ta og gi for å komme frem til et resultat
 7. Eventuelt krav på betaling for de øvrige dagene må følge av avtale. Betaling for 1. og 17. mai. Når det gjelder lønn for disse to dagene, finnes en egen lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 1947-04-26 nr. 1. Det er også gitt forskrift 1947-04-26 nr 1 om lønn 1. og 17. mai

Her er fridagene du kan ha krav på - NRK Livsstil - Tips

KRAV OM BETALING, jf. konkursloven § 63 Krav om betaling fra (ansatt) Navn Adresse Poststed Krav om betaling til (arbeidsgiver) Navn Adresse Poststed Jeg har følgende krav på lønn og feriepenger som du ikke har betalt, til tross for at det e UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedrift har over en periode utbetalt for mye i lønn til en medarbeider på grunn av tull med timelister. Nå lurer lederen på om de kan kreve å få tilbakebetalt denne lønnen. Les svaret fra vår juridiske ekspert, Jens Kristian Johansen i Grette Husk at selv om du ikke har krav på mer lønn, kan du likevel få mer i lønn! Videreutdanning viser arbeidsgiver at du er opptatt av din og virksomhetens fremtid. Det blir ofte lagt merke til. Ifølge enkelte tariffavtaler kan partene lokalt endre lønnen din etter gjennomført relevant utdanning

Econa - Student med deltidsjobb?

Skriftlig mal for lønnsbrev - Dinsid

Godtgjørelse - Norges domstoler Norges Domstole

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene, jf. lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3. For at en arbeidstaker skal ha rett til lønn disse dagene, er det en forutsetning at arbeidstakeren skulle arbeidet den aktuelle dagen. Videre er det et krav om at arbeidstakeren må ha vært ansatt i virksomheten i minimum 30 dager Det fremmes krav om at likestillingsarbeidet forankres i partssamarbeidet på bedrift. Sykepenger og velferdspermisjon. I en rekke bedrifter er det ulike ordninger for hvem som får sykepengene forskuttert av bedriften. Forskuttering innebærer at arbeidstakerne får utbetalt sykepengene på samme måte som lønn blir utbetalt fra bedriften Haster å sende inn krav. Fristen for å melde inn krav i årets lokale lønnsforhandlinger i staten er like om hjørnet. Fristen kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ved UiO er fristen allerede 19. august. Sender du ikke inn lønnskrav er mulighetene til høyere lønn små YS Stat la frem krav om lønn og pensjon YS Stat krevde en betydelig økning i lønn for alle statsansatte da årets lønnsoppgjør for de statsansatte startet tirsdag. - Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat

Sykepenger til arbeidstakere - NA

Før du sender et mer formelt krav til arbeidsgiver, bør du snakke med arbeidsgiver. Har det skjedd en feil ved utbetalingen, så får arbeidsgiver mulighet til å ordne opp, eller dere kan bli enige om hva som er riktig lønn. Et påkrav er et brev som du sender til arbeidsgiver der du forklarer at du ikke har fått utbetalt lønnen eller. «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning». Dette særskilte lønnstiltaket medfører at arbeidstakere som pr. 30.6.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 1.7.2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen nedenfor Det er verdt å merke seg at dersom du har krav på overtidsbetaling, så skal dette komme i tillegg til avspaseringen - altså at du avspaserer time for time, og i tillegg får utbetalt (minst) 40 prosent overtidsbetaling i tillegg. Noen bedrifter har avtaler om høyere overtidsgodtgjørelse enn 40 prosent, og da er det dette du har krav på Det er også bare tapt lønn for inntil 6 måneder og som har forfalt de siste 12 månedene før konkursen som dekkes. Lønnsgarantien vil kunne dekke krav på lønn frem til én måned etter konkursåpning, og feriepenger for samme år eller året før konkursen Så mye ferie har du krav på i sommer. Lønn eller ikke lønn? - Noen velferdspermisjoner er dekket i arbeidsmiljøloven. Om permisjonen er lønnet eller ikke, står i folketrygdloven. Det er vanlig å få fri til mye av det livet krever av oss, men det er ikke like vanlig å få fri med lønn

Feilutbetaling av lønn: Dette kan du kreve

Krav om allmenngjort lønn må sikres for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og for å legge til rette for rettferdig konkurranse på like vilkår. Den 24.02.2020 sendte LOs juridiske avdeling ut vurdering av adgang til å sette vilkår ved tildeling av skjenkebevilling Betaling for helligdager, helligdagsgodtgjørelse, er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man i utgangspunktet heller ikke krav på betaling. Arbeidsgiver må dermed selv bestemme om disse dagene skal være med eller uten lønn Husk bare at selv om du har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at du har krav på lønn. Avtalefestet rett på fri dekkes ikke av loven. Flere tilfeller kan etter avtale gi rett på permisjon, men er likevel ikke en lovfestet rettighet Krav om tarifflønn mellom oppdrag. Selv om Oslo kommune ønsker at ansatte skal være fast ansatt når de utfører oppdrag for Oslo kommune, ser vi at det i enkelte tilfeller vil være behov for å benytte bemanningsforetak. En av utfordringene ved bruk av bemanningsforetak er at de ansatte ikke får lønn mellom oppdragene I frontfaget, altså forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, stilte arbeidstakerne krav om full lønn under sykdom. Det fikk de ikke gjennomslag for. I stedet ble partene enige om at funksjonærer og arbeidere ikke skal forskjellsbehandles på bedriftene. En slik løsning var ikke aktuell for varehandelen, mener Christopher.

I høringsnotatet Høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven - Innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank fremmes det forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter Det betyr at lønnen normalt vil bli brukt opp. Et krav om tilbakebetaling av feilutbetalt lønn vil kunne føre til at arbeidstaker ikke har penger til å dekke nødvendige leveomkostninger. Også aml. § 14-15 (3) om arbeidsgivers rett til å foreta lønnstrekk bygger på samme hensyn: Lønnstrekk kan ikke overstige det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold av seg og sin husstand

Lønn - Tekn

Utbetaling av sykepenger Dette må du vite om sykepenger Det er først og fremst du som har ansvaret for at du skal få utbetalt sykepenger. SYKEMELDING: Blir du sykemeldt fra jobb over lang tid, er det flere ting du bør sjekke slik at du får utbetalt de sykepengene du har krav på. Foto: NTB/Scanpix Vis me Etter konkursloven § 63 er det kun krav om at arbeidstakeren (kreditor) må bevise at arbeidsgiver er avkrevd for klar og forfalt lønn, eller andre ytelser, uten at det stilles bestemte formkrav. I praksis benyttes likevel ofte rekommandert brev. Etter tvisteloven skal varselet være på papir hvis ikke annet er avtalt eller vanlig mellom partene

Det kan ikke søkes om tilskudd for ansatte som ble permittert etter 31. august. Hvis foretaket har tatt tilbake ansatte i arbeid før 1. september, kan det heller ikke søkes om tilskudd for disse. Med ansatte menes arbeidstakere som arbeider i foretaket og som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet fra arbeidsgiver En bedrift blir ikke automatisk bundet av en av NHOs tariffavtaler ved å være medlem i NHO. Det stilles krav om at det må være ansatte i bedriften som er medlem av en fagforening, og de organiserte ansatte må fremsette krav om opprettelse av tariffavtale

Utbetales alle feriepenger samtidig, blir trekk i lønn for ferie slik: I bedrifter med 4 uker + 1 dag ferie, blir ferietrekket for ansatte over 60 år 31/26, 26/22 eller 26/21,67 deler av fastlønn. I bedrifter med 5 uker avtalefestet ferie, blir ferietrekket for ansatte over 60 år 36/26, 30/22 eller 30/21,67 deler av fastlønn Har du bare krav på lovfestet ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fire uker og en dag. Hvis du har rett til fem ukers ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fem uker. Dette systemet medfører at du kan avvikle ferien når du vil i løpet av året, uten at du behøver å få noe lønnstrekk når du faktisk avvikler ferien Jeg vil råde deg til å snakke med arbeidsgiver om dette, eller den tillitsvalgte på arbeidsplassen. De skal vite hvilke avtaler som gjelder for bedriften. Det kan være at lønn under opplæring er noe du og arbeidsgiver må avtale dere i mellom. På LO sin nettside står det at du har krav på lønn under opplæring Kravet om en halv times sammenhengende pause gjelder også for alle arbeidstakere som er under 18 år, Lønn for pausene. I utgangspunktet skal ikke arbeidstakeren ha lønn i lunsjpausen. har han eller hun krav på en ekstra pause på minst en halv time

Slik ber du om høyere lønn - Dinsid

17. apr. 13:12 Brage Lie Jor Avviser krav om høyere lønn : . Arbeidsgiverorganisasjonen KS avviser kravet til de kommunalt ansatte om høyere lønn. Det skriver KS på sine nettsider En sentral politiker som Michael Tetzschner har foreslått at lønna kuttes med en femtedel om du er syk, og i tillegg at du ikke skal få en krone de første to dagene du er syk. Han begrunnet det med at syke folk sparer penger på transport og at de slipper å kjøpe mat i kantina

Krav om tilbakebetaling av lønn - Legeforeninge

Altinn - Lønnet og ulønnet permisjo

 1. Momenter kan være om du stiller din arbeidskraft til disposisjon og er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet. Lærlinger og andre under opplæring omfattes også dersom de mottar lønn eller annen godtgjørelse. Det er et krav at du er fylt 20 år for å bli medlem i pensjonsordningen
 2. Krav om lønn til arbeidsgiver. Publisert: 21.02.2020. Emneord: Jobb, Lønn og andre ytelser. Jeg har levert påkrav til arbeidsgiver om utbetaling av lønn. Jeg leverte det personlig til arbeidsgiver. Og vedkommende tok det imot. Er det da gjeldende som at det er godtatt påkravet
 3. De siste dagene har mange klikket seg inn på en jussnytt-artikkel her på Advokatbladet.no fra i fjor om HR-2019-178-A, som slo fast at en arbeidstaker har krav på full lønn under arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering, altså at lønnen ikke skal begrenses til 6 G.. 6 G tilsvarer om lag 600.000 kroner
 4. Trekk i lønn. Konflikten kan oppstå på flere stadier. Det kan dreie seg om et omstridt trekk i lønn, det vil si at arbeidsgiver motregner et krav i arbeidstakers lønn. Her beror rettstilstanden på arbeidsmiljøloven § 14-15 som oppstiller som hovedregel at slik motregning ikke kan finne sted
 5. Krav kan fremmes av både fagforening og arbeidsgiver: Spør arbeidsgiver om deres frist og kravprosedyre! NTL sender ikke kravet i sin helhet videre til arbeidsgiver (kun hva som konkret kreves av endring i kode/lønn). Kravet blir imidlertid brukt i vårt prioriteringsarbeid og ved en eventuell prosedering i forhandlingene
 6. st 134 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn
 7. Tydelige krav om lønn og pensjon i staten Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen i midten. T.v Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder for Unio og t.h. Jens Jahren, leder i BFO. Foto: Vetle Daler Organisasjonene møter til årets lønnsoppgjør i staten med tydelige krav både når det gjelder lønn og pensjon. Av Arve.

Lønnskutt NIT

 1. Det er ganske naturlig om du ønsker deg høyere lønn. TV 2 har snakket med fire eksperter om hvordan du kan overtale sjefen til å bli enig med deg
 2. Om alt går somplanlagt vil DIFene i løpet av uke 40 ha fått oversendt økonomi og retningslinjer, og da være klar til å gjennomføre forhandlingene. Forhandlingene i Forsvaret må være avsluttet innen 30. november. Selv om retningslinjer og økonomi først er på plass i slutten av september kan NOFs medlemmer allerede nå fremsende krav
 3. Du bør sjekke om lønnsnivået ditt er i overensstemmelse med resultatet i tariffoppgjøret. Et tariffoppgjør er etablering av eller reforhandling av tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn
 4. stelønn

Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn

 1. Fagforeningene ble fratatt forhandlingsrett om lønn ved Universitetet i Troms Alle arbeidsgivers 39 krav ble det oppnådd enighet om og innvilget. Dette indikerer vel strengt tatt vårt inntrykk av en svært restriktiv arbeidsgiver der det er vanskelig å se at vi er likeverdige parter
 2. Krav til lønnsoppgavens innhold, er også regulert i forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave § 5. muligheten til trekk i lønn, er for øvrig regulert i skipsarbeidsloven § 4-3. Etter skipsarbeidsloven § 4-2 tredje ledd, har arbeidstaker også rett til å kreve lønnen helt eller delvis overført til andre via bank
 3. hun ikke får utbetalt lønn hun har krav på, når arbeidsgiver ikke bestrider lønnskravets berettigelse og omfang. 2.1.2 Fremgangsmåte Hvis en lønnsutbetaling uteblir, bør arbeidstaker med én gang sende et skriftlig krav til arbeidsgiver om at denne må utbetale lønnen. Et slikt krav bør sendes rekommandert
 4. dre det er snakk om frivillighetsarbeid, har alle arbeidstakere krav på lønn fra sin arbeidsgiver. Både lønnens størrelse og utbetalingstidspunkt skal fremgå av arbeidsavtalen. For de fleste kommer lønnen en gang i måneden og det byr sjelden på problemer å få det man har krav på
 5. Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn.Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca. 88 prosent av.
 6. Vant frem med krav om erstatning og lønn etter oppsigelse. En klient ble sagt opp fra sin faste stilling og måtte gå på dagen. På vegne av klient bestred vi at det forelå grunnlag for avskjedigelse. Vi krevde også utbetalt oppsparte feriepenger og lønn. Advokatfirmaet Skarbøvig - Rettshjel

Krav om kompensasjon eller lønn for strevet? Av. Spør oss - 19.04.2006. Share 0. Tweet 0 Email Print 0 Shares. Author; Recent Posts. Fordi du jobber i statlig sektor og er omfattet av hovedtariffavtalen i staten, er imidlertid dine rettigheter bedre. Det følger av hovedtariffavtalen § 18 første ledd at du har krav på full lønn (ikke begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden) fra ny arbeidsgiver så lenge du har «tiltrådt» tjenesten Det er også et krav at arbeidstaker skulle vært på jobb denne dagen, om det ikke hadde vært høytidsdag. Øvrige fridager i mai. Når det gjelder rett på lønn for Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag, vil dette avhenge av avtale. Det er ingen lovbestemmelser som gir rett til lønn på disse dagene LO-lederen med klare korona-krav til regjeringen: Forventer full lønn til foreldre som må bli hjemme Alle skoler og barnehager stenges, melder flere medier

Lege- og tannlegebesøk i arbeidstiden - Lovdat

Om arbeidsvilkår og lønn Om næringsdrivende Om faggrupper Om kurs Stillinger med krav om mastergrad (7712) 514 600. 524 400. 530 100. 535 600. 540 800. 569 700. 623 300 Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming Krav på lønn for avlyst vakt. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 19 år. account_circle. Gutt, 19 år. SPØRSMÅL. Hei! Vil man som tilkallingsvikar ha krav på lønn når man har blitt bedt om å jobbe en dag, for deretter å få beskjed 2 dager før at man allikevel ikke skal komme? account_circle. SVAR 1. pinsedag, 2. pinsedag er røde dager - du skal altså ha 1 1/3 lønn i tillegg per time begge disse dagene. 1. pinsedag utløser også lørdags- og søndagstillegget, mens 2. pinsedag kun utløser helligdagstillegg, siden det er en mandag. Se om du har krav på tillegg julafte

Er det krav om minstelønn i byggebransjen? Av May-Liz Rasmussen 21. september 2020 Solidaransvaret inntrer når lønnen er forfalt til utbetaling, men ikke utbetalt eller bare delvis utbetalt. Dette vil normalt være når tidspunktet for lønnsutbetaling etter arbeidsavtalen er kommet I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig. Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke Om arbeidstakere kan ta slik permisjon vil fremgå av tariffavtaler eller av bedriftens interne regler. Det samme gjelder med hensyn til om permisjonen gis med eller uten lønn. Normalt gis det ordinær lønn ved korte velferdspermisjoner. Tariffavtalene Utdanningsforbundet er part i, har bestemmelser om velferdspermisjon Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Det kan være flere årsaker: - en annen kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først. - det er for lite penger igjen til å leve for (ikke nok til livsopphold). - kravet er oppgjort/nedbetalt

FolkediktningInternkontroll og informasjonssikkerhetStreiker for pensjon i sykehusene - LO StatVegvesenkrav gir trafikkdirigenter tryggere arbeidshverdagIndustri Energi forventer et godt og ansvarlig

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen din inneholde reiserute med utgangs- og endepunkt, totalt kjørt distanse og navn på passasjerer hvis det kreves passasjertillegg. Den trekkfrie satsen for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil til yrkes - eller tjenestekjøring er kr 3,50 uansett kjørelengde Mange har krav på en lønnssamtale i henhold til en sentral eller lokal tariffavtale. § 5. «Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene Om du kommer under 37.5 t / uke eller 7.5t/dag så kan du legge frem krav om lønn for manglende timer, da dette er skrevet i arbeidsavtalen,men utover dette så har du i hovedsak kun AML å forholde deg til Arbeidsgiver må holde løftet om lønn. For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien. Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner. Vi vil ha lønna vi er. Ifølge Ersvik fikk ordføreren dobbel lønn fordi hun i tre måneder før sammenslåingen fungerte som ordfører for to kommuner. Til NRK sier Ersvik: - Vi fikk tilbakemelding fra fylkesmannen at Henøen hadde krav på godtgjørelse for begge vervene ut 2019 Hva har de krav på å få? I utgangspunktet er informasjon om offentlig ansattes lønn ikke unntatt offentlighet. Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser, er offentlige og kan kreves utlevert. Dokumentet kan imidlertid ikke inneholde opplysninger om organisasjonstilknytning

 • Innbytte mac.
 • Kul i skjeden kreft.
 • Tomt nittedal.
 • Gina torres suits.
 • Mondkalender haare schneiden löwe.
 • Danse et psychologie.
 • Når slutte med mme på natten.
 • Bryllup uten alkohol.
 • Nagelstudio lübeck marli.
 • Fußpilz kind behandlung.
 • Bachelorarbeit uni paderborn kulturwissenschaften.
 • 9 11 memorial timeline.
 • Lego batman 4.
 • Single leven.
 • Argentina laguppställning.
 • Gummibåt bergen.
 • Sinking of the bismarck.
 • Möbliertes zimmer freising mieten.
 • Pentatonix carol of the bells.
 • Hva stopper sultfølelsen.
 • Avlive villkatt.
 • Kompakttak.
 • Sony e mount lenses.
 • Søtt og enkelt oppskrift.
 • Merkeregisteret rein.
 • Xco albstadt deutschland.
 • Forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.
 • Huden skaller av på fingrene.
 • Hausmittel gegen schuppenflechte auf dem kopf.
 • Lære å skrive signatur.
 • Brave browser reddit.
 • Halle 39 hildesheim heute.
 • Bedeutung raute symbol.
 • Sit ups muskelgruppen.
 • Lederhose damen schwarz eng.
 • Ssangyong tivoli motor mercedes.
 • Infiniti qx50 test deutsch.
 • Verdi gamle våpen.
 • Modulplan uni mannheim lehramt.
 • Schild personalisiert.
 • Barley wine oppskrift.