Home

Enkemannspensjon statens pensjonskasse

Et ekteskap varer til døden skiller dere ad, og for en gjenlevende ektefelle er det trygt å vite at ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse varer livet ut. Ektefellepensjonen gir dine etterlatte en ekstra sikkerhet i hverdagen. Medlemskapet i Staten.. Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer Forskrift om enke- og enkemannspensjon. Etterlatte som omfattes av lov 15. januar 2010 nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, kan ha krav på etterbetalt pensjon for tid fra 1. januar 1994

Ifølge § 37 i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse faller enke- eller enkemannspensjon bort hvis gjenlevende inngår nytt ekteskap. Pensjonen begynner imidlertid å løpe igjen dersom ekteskapet blir oppløst ved den nye ektefellens død eller skilsmisse Du mottar dette brevet fordi du har en ektefellepensjon i Statens pensjonskasse, og fordi reglene for ektefellepensjon ble endret ved lovav 15. januar 2010. Din enkemannspensjon er derfor beregnet på nytt etter de nye reglene. Dette har likevel ikke ført til endring i utbetalingen av din enkemannspensjon

Ektefelle­pensjon varer hele livet - Statens pensjonskasse

For sammenhengens skyld peker vi på at partnerskapsloven § 3 også innebærer at enkemenn etter mannlige partnere har krav på enkemannspensjon etter reglene i lov om Statens Pensjonskasse. Spørsmålet er om partnerskapsloven § 3 annet ledd også medfører at enker etter kvinnelige partnere har rett til enkepensjon uten inntektsprøving med hjemmel i lov om Statens Pensjonskasse § 34 a. Rett til enkemannspensjon fra Statens Pensjonskasse ble innført 01.10.76. Fra samme dato innførte man reglene avkorting i pensjonen for egen inntekt. Enker etter menn som var innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01. oktober 76, fikk beholde retten til uavkortet pensjon. Det gjaldt derimot bare enker - ikke enkemenn Denne lov gjelder for dem som ved lovens ikrafttreden var blitt medlemmer av Statens pensjonskasse og som da ikke var blitt pensjonister - herunder også de som har rett til oppsatt alderspensjon. Dog skal bestemmelsen i lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1921 § 12, 1 b gjelde for dem som ved nærværende lovs ikrafttreden ikke har over ti år igjen til aldersgrensen Min side - Statens pensjonskasse. På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Du finner også en lånekalkulator hvor du kan beregne terminbeløp med mer for ulike lånebeløp og nedbetalingstid Statens pensjonskasse begrunner omgjøringsvedtaket på denne måten i et brev til Terje: 300.000 nordmenn risikerer pensjon på under halv lønn « Statens pensjonskasse er etter dette av den oppfatning at du burde ha forstått at det forelå en feil ved utbetaling av 20 % alderspensjon samtidig med 100 % AFP, men at din uaktsomhet i dette henseende ikke kan karakteriseres som særlig stor

Therese Flor er kundekonsulent på kundesenteret i Statens pensjonskasse. Sammen med sine kollegaer svarer hun hvert år på over 120 000 telefoner og 30 000 skriftlige henvendelser fra medlemmer og arbeidsgivere. Publisert i alderspensjon, inntekt, pensjoneringstidspunkt Forløperen for Statens pensjonskasse het Den almindelige Danske enkekasse (etablert 1775), som ble Den norske Enkekasse i 1814. Dette var en ordning som tvang embedsmennene til å betale inn penger til etterlattepensjon for ektefeller

BKK Pensjonskasse forvalter de kollektive ytelsespensjonsordningene for flere foretak. Det er inngått en avtale om overføring av tjenestetid mellom Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal landspensjonskasse Enke-/enkemannspensjon - gis til enker/enkemenn etter medlemmer innmeldt før 1. oktober 1976 Når spørsmålet om reglene for enkemannspensjon etter Lov om statens pensjonskasse ble prøvet opp mot likestillingsdirektivet og artikkel 69 i EØS-avtalen i Efta-domstolen, fikk dette virkning fra EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 En av våre pensjonseksperter fra Statens pensjonskasse går grundig igjennom pensjonsordningene i Norge, med fokus på folketrygd, offentlige tjenestepensjonsordninger og samordning. Dag 2 er viet til juridiske emner og privatøkonomi Flere ansatte som har jobbet ved noen av sykehusene under Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF er medlemmer i tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring AS. Dette har sammenheng med når man ble ansatt ved sykehuset. Alderspensjon fra PKH for deg som er født før 196 Rapportering til Statens pensjonskasse (SPK) av lønnsopprykk under full ulønnet permisjon, fungering stilling og nedre alder ved førstegangs innmelding. Dette er en presisering til regelendringene fra SPK som trådte i kraft 1. januar 2020. Oppdatert 31. mars 2020

I disse sakene kom nemnda til at kvinner og menn som var innmeldt i Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976 blir forskjellsbehandlet ved beregningen av enke- og enkemannspensjon. Nemnda sa imidlertid at reglene i lov om Statens Pensjonskasse er spesialregler som må gis fortrinnsrett framfor de aktuelle bestemmelsene i likestillingsloven Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET9 A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch

Statens Pensjonskasse - ikke så god som jeg trodde Pensjon. Mangel på valgfrihet kan i dag fortone seg bra — hvis ikke ville jeg følt meg meget dum over å ha valgt en så dårlig pensjonsordning som Statens pensjonskasse , skriver Kai A. Olsen SPK.no > Kurs og foredrag > Kurs for medlemmer > Pensjonsseminar Pensjonsseminar Kan du nok om pensjon? Vet du hva du kan forvente deg i pensjon fra NAV og fra Statens pensjonskasse? Vi tilbyr åpent dagskurs om dine pensjonsrettigheter for deg født i 1962 eller tidligere Hver termin skal det foretas en avstemming av pensjonspremien mellom UBW og SAP. Faktura fra Statens pensjonskasse (SPK) avstemmes mot avsatt pensjonspremie når faktura mottas. Differanse mellom avsetning og faktura resultatføres ved slutten av året. Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene 4.4.5 og 5.2.4.5 Viken pensjonskasse følger de til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene. Vår løpende drift som omfatter utbetaling av pensjon, behandling av søknader om pensjon, endringer og opphør av pensjon, samt besvarelse av henvendelser via telefon og e-post påvirkes ikke av de tiltakene som er innført av myndighetene for å begrense spredning av koronavirus

Har du spørsmål til din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000, eller på mail til pensjonskasse@telenor.com. Dette gjelder ikke de som mottar pensjon fra fripolise, da de har mottatt sin informasjon via kontoutskriften som ble sendt ut i mai/juni Arendal kommunale pensjonskasse er en offentlig tjenestepensjonsordning for ansatte og folkevalgte i Arendal kommune. Vi har som mål om å være den beste løsningen for våre medlemmer og arbeidsgivere, når det gjelder leveranse av pensjonsforvaltning og service. På våre sider kan du finne informasjon om oss og hva vi tilbyr deg som medlem På Statens Pensjonskasse klikker du på Beregn min pensjon. Der du kan regne ut pensjonen med dine egne tall, og sjekke opptjeningstiden din. Der kan du også beregne hva som skjer med pensjonen din dersom du velger å jobbe heltid, deltid eller slutter å jobbe helt Unntak gjelder for undervisningspersonell (Statens pensjonskasse) og sykepleiere (KLP). Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Vi sørger for at du som pensjonist får din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt i tide

Pensjon - Statens pensjonskasse

 1. Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, ble opprettet i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Midlene skal plasseres i utlandet. Fondet passerte i oktober 2019 en markedsverdi på 10 000 milliarder kroner. Siden 2012 er fondet verdens største statseide fond
 2. Når en ansatt skal pensjonere seg, må du som arbeidsgiver sende pensjonsmeldingsskjema til Statens pensjonskasse. Skjemaet skal du bruke når den ansatte først pensjonerer seg og når det skal gjøres endringer i pensjonen. Du skal bruke det samme skjemaet ved alle typer pensjon
 3. Statens Pensjonskasse skal omdannes fra å være et ordinært forvaltningsorgan til forvaltningsbedrift fra og med 1. januar 2001. Dette for å ivareta SPKs behov for effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne, herunder også muligheten til en mer fleksibel driftsorganisasjon som kan møte de utfordringer veksten i antall pensjoner medfører i årene framover
 4. istrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. SPK er lovregulert av lov om Statens Pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene som er regulert gjennom tariffavtaler

Forskrift om fastsetting av enke- og enkemannspensjon der

Statens pensjonskasse: Nedenfor finner du informasjon om Statens pensjonskasse, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statens pensjonskasse på kartet eller snevre inn ditt søk om Statens pensjonskasse ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Arbeidsgivere som er medlemmer av Statens pensjonskasse. Altinn-rollen Lønn og personalmedarbeider, Regnskapsfører Lønn, Regnskapsfører uten signeringsrett og Regnskapsfører med signeringsrett gir tilgang til all funksjonalitet i Min virksomhet. Du kan også ha tilgang via enkeltrettigheter Grovt sagt kan man si at hvis ekstrainntekten er på 10 prosent av pensjonsgrunnlaget, blir pensjonen fra Statens Pensjonskasse redusert med 10 prosent. Avkortingen blir regnet ut slik: Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag - inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100. Dette betyr at jo høyere andel av pensjonsinntekten som Statens Pensjonskasse står. MP Pensjon ble stiftet den 30.11.1944 og er i dag en av de største private pensjonskasser som fremdeles er åpne for nye medlemmer. Pensjonsordningen er en ytelsespensjonsordning.. Pensjonsordningene sikrer alderspensjon, uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn

Opphør av enke- eller enkemannspensjon fra Statens

 1. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Statens pensjonskasse (SPK), 982583462. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 2. Statens pensjonskasse (SPK) har startet fase 1 av sitt pensjonsprogram. Programmets hovedformål er å sikre at SPK er i stand til å håndtere lovpålagte endringer på en effektiv og god måte for medlemmer, kunder og eier
 3. Sandnes kommunale pensjonskasse. Rådhusgata 3 4306 SANDNES. Telefon: +47 51 33 54 91 E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.n
 4. Bodø kommunale pensjonskasse leverer tjenestepensjon til ansatte i Bodø kommune, samt ansatte i kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierandel i eller særlig tilknytning til. Lærere er tilsluttet Statens Pensjonskasse etter egen avtale og sykepleiere tilsluttet Kommunal landspensjonskasse (KLP) i henhold til egen lov
 5. Hvorfor ikke Statens pensjonskasse følger opp dette mye raskere er vanskelig å forstå og bryter med intensjonene til regjeringen, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen i en pressemelding. På sine hjemmesider skriver Statens Pensjonskasse at de er klar over problemstillingen og mener det er behov for en ekstraordinær vurdering av normrenten
 6. Karensbestemmelsen i lov om Statens pensjonskasse ble dermed lagt til grunn for at hun ikke hadde rett til uførepensjon fra pensjonskassen. Etter anke ble avslaget opprettholdt av Statens pensjonskasse 14. august 2015. Saken ble så behandlet i Trygderetten, som i kjennelse fra 11. november 2016 stadfestet pensjonskassens vedtak
 7. Skanska Norge Konsernpensjonskasse er en pensjonskasse for Skanska Norge AS og følgende konsernselskaper: Utleiecompagniet AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Acusto AS, Skanska Industrial Solutions AS, Entreprenørservice AS, Skanska Husfabrikken AS, Skanska Commercial Development Norway AS og Vassbakk & Stol AS

Molde kommunale pensjonskasse. Daglig leder: Magne Orten, mobil 932 31 443 Adresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon sentralbord 71 11 10 00.Direkte 71 11 11 02 Telefon for medlemmer om pensjon og oppgjør: 71 11 10 80 Har du spørsmål om størrelse på pensjon, oppgjør eller utbetalinger Utlån Renten på utlån i Pensjonskassen er satt ned til 1,5 prosent nominelt fra 1. september. I tillegg har styret vedtatt endrede retningslinjer for utlån hvor maksimalt lånebeløp er hevet til 4 mill og belåningsgraden økt til 85 prosent Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. På nettside Tromsø kommunale pensjonskasse finner du informasjon om din

Statens Pensjonskasse Oslo - Finn firmaer, adresser, telefonnumre Pensjonsordningen for ansatte ved UiO administreres av Statens Pensjonskasse (SPK) og Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Ansatte innbetaler 2 % av sin bruttolønn til SPK. UiO bidrar med ca. 12 % av bruttolønn til SPK. SPK-medlemskap forutsetter pensjonsopptjening i NAV som arbeidstakere betaler for via skatten og arbeidsgiver bidrar til gjennom innbetaling av arbeidsgiveravgift Telenor Pensjonskasse 19 april 2017. telenorpensjon. Ytelsespensjon. Dersom du ble ansatt før 1. januar 2006, har du ytelsespensjon i Telenor Pensjonskasse (TPK) Her kan du lese mer om gjeldende retningslinjer for ytelsespensjonsordningen. Alle som var ansatt pr 31.

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Vår hovedoppgave er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Som pensjonist skal du få din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt til. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler statens pensjonskasse Hvis du er medlem, eller har vært medlem av Sandnes kommunale pensjonskasse, kan du søke om pensjon. Dette gjelder dersom du slutter i jobb fordi du har nådd din stillings aldersgrense, eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle og barn etter avdød medlem av pensjonskassen kan søke om etterlattepensjon Videre vil ansatte og pensjonister som i dag er medlemmer i Statens pensjonskasse forbli der. Det pågår også en vurdering hvorvidt medlemmer i Oslo pensjonsforsikring AS skal overføres til den nye pensjonskassen. En slik overføring vil eventuelt skje på et senere tidspunkt enn 1. januar 2014 Statens pensjonskasse fra Vinderen, Oslo. Pensjonskasser og -fond. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett

Mindre gunstig med lån i Statens pensjonskasse. Her får du boliglån til 2,50 prosent rente 200.000 kroner mindre i låneutgifter 450.000 nordmenn kan få superrente. Annonsørinnhold. I kveld kan man vinne inntil 20 millioner. Markedets beste rente. Annonsørinnhold Statens pensjonskasse fra Skøyen, 100482685S1 - Statens pensjonskasse Stortinget har vedtatt endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19). Endringene omfatter forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra følgende lover: Lovforslaget gjelder endringer i følgende lover: - lov 20. mars 2020.

§ 34 - Vedr. inntektsprøving av etterlattepensjon til ..

Du har vært medlem i Statens pensjonskasse i 25 år. Du har jobbet 5 år i 50 prosent stilling og 20 år i 100 prosent stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er derfor 90 prosent. Brutto tjenestepensjon blir da: Pensjonsgrunnlag x 66 % x Tjenestetid/30 x Stillingsprosent x 1/12 Statens Pensjonskasse - Saksbehandler (ref.nr. 15/020113). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet og enkelte andre lover og tilhørende forskrifter. tilsvarende endring i beregningen av enke- og enkemannspensjon fra 1. januar 2015 der medregningen av tjenestetid i beregningen av enke- og enkemannspensjon gjelder fram til aldersgrensen, men ikke u

Video: Er du gullenkemann? - Utdannin

Fra 1. juli 2020 blir renten justert til 2,178 prosent. Hvis du er ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 000 000 kroner i boliglån til en av markedets gunstigste renter Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort Søknadsprosess i Viken pensjonskasse Søknad om alderspensjon Hvis du er i en aktiv stilling med rett til medlemskap i Viken pensjonskasse, må både arbeidstaker og arbeidsgiver fylle ut et skjema. Begge skjemaene må sendes inn før vi kan starte saksbehandlingen. Hvis du har vært medlem tidligere og har rett til pensjon fra Viken pensjonskasse, trenger v

Ekstra ille er det om statens egne utlånsinstitusjoner ikke følger opp. - Rentene i Husbanken, Statens Pensjonskasse og Lånekassen er noe som vi vil ta opp med finansministeren, sier Listhaug. Statens pensjonskasse - SPK, Oslo, Norway. 9,854 likes · 11 talking about this. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge Statens pensjonskasse - SPK, Oslo, Norway. 9 865 liker dette · 7 snakker om dette. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge Du finner 554 ledige stillinger med søkeordet statens pensjonskasse på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Statens Pensjonskasse, dokumentstudier samt to delutredninger. Alle beskrivelser og vurderinger av Statens Pensjonskasse og TOPP står kun for Statskonsults regning. TOPP er godt dokumentert og høyt profilert i Statens Pensjonskasse. Det er i denne evalueringen lagt vekt på å få fram nye og hittil ukjente perspektiver og synspunkter

Lov om Statens pensjonskasse - Lovdat

 1. Statens pensjonskasse (SPK) er en norsk forvaltningsbedrift. Pensjonsordningen har over en million medlemmer, og er dermed Norges største. Den ble opprettet i 1917 med Oscar Schjøll som første direktør. I 2016 forvaltet Statens pensjonskasse rettigheter til en verdi av 509 milliarder kroner, og utbetalte 25 milliarder i ulike pensjonsytelser
 2. Dommere: Møse, Normann, Bergsjø, Arntzen, Thyness. Saken gjelder gyldigheten av Trygderettens kjennelse om tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon fra Statens pensjonskasse på grunn av manglende samordning med uførepensjon etter folketrygdloven etterbetalt av Nav, jf. samordningsloven § 29 nr. 1 og nr. 2 tredje punktum
 3. Statens pensjonskasse (SPK) | 1 651 følgere på LinkedIn. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. | Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 499 milliarder kroner for 1 470 virksomheter og over én million medlemmer

Min side - Statens pensjonskasse Norge

STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT. Organisasjonsnummer: 982583462. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 416 ansatte Organisasjonsledd underlagt ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET. Forretningsadresse Verkstedveien 1 0277 OSLO Oslo Kontaktinformasjon. Tlf: 22 24 15 00 regjeringen.no/asd OBS: I henhold til lov- og tariffbestemmelser har sykepleiere, jordmødre, helsesøstre og psykiatere medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), mens pedagogisk personell er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). For å bli innmeldt i KLP eller SPK, må du jobbe minimum 20 % av full stilling

Pensjon - Nå får Terje tilbake 91

Statens pensjonskasse etterlattepensjon remix. Det er en liten pning mellom dem, og denne brukes blant annet til sv mme. De gaper skjellene fra hverandre, lukker dem og sender en vannstr m ut gjennom pningen mellom skjellene slik at skjellet selv gj r et hopp bakover i vannet Saken gjelder Statens pensjonskasses (SPK) behandling av et krav om oppsatt alderspensjon. Klager fikk i 2017 vedtak om rett til alderspensjon fra 2009. Pensjonen ble kun etterbetalt for tre år tilbake i tid, da SPK mente at kravet ellers var foreldet. Den brevvekslingen SPK hadde hatt med klager i 2008, kunne etter SPKs vurdering ikke forstås slik at han hadde fremsatt et krav om pensjon Statens Pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for statsansatte. Statens Pensjonskasse (SPK) forvalter tjenestepensjonsordningen for tilsatte i staten, store deler av undervisnings- og forskningssektoren og flere andre virksomheter. Ordningen reguleres etter bestemmelser i lov av 28. juli 1949 med senere endringer. Ved inngangen til 2019 var 1415 virksomheter og 1 089 000 personer knyttet.

Inntekt ved siden av alderspensjon » Pensjonsblogge

Hvis du har AFP fra Statens pensjonskasse, må du melde fra om endringer i inntekten din eller opphør av arbeidsforhold til den som har ansvar for din AFP. Hvis du er. under 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til NAV. Dette gjelder til og med den måneden du fyller 65 KLP og Statens Pensjonskasse kan bli slått sammen. Hvis arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo gir klarsignal i løpet av et par uker, kan en ny pensjonsgigant se dagens lys allerede tidlig neste år. NTB. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vurderer å slå seg sammen med Statens Pensjonskasse (SP) Noreg.no er ein vegvisar utvikla av Digitaliseringsdirektoratet. Til toppen. Hjelp til innlogging: Hjelpesider; brukerstotte@digdir.n Statens pensjonsfond Norge er plassert som kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Kapitalen forvaltes av Folketrygdfondet innenfor de rammene Finansdepartementet har gitt gjennom mandat. Folketrygdfondet tar sine investeringsbeslutninger på selvstendig grunnlag innenfor mandatets rammer

Tre ganger har Statens pensjonskasse holdt seniorkurs for Forsvaret i 2013. - Det er moro å snakke for ansatte i forsvaret, de er interesserte og spør ivrig, sier seniorrådgiver Tone Westgaard. Fra Medlemskontakt nr. 2/201 Innsyn i egne data hos Statens pensjonskasse Oversikt over medlemsdata. Oversikt over de opplysningene som er registrert på deg hos SPK får du ved å logge deg inn på Min Side (idporten.difi.no).Du kan enten bruke BankID, MinID, Buypass eller Commfides Den 16. november 2010 sendte Statens Pensjonskasse brev til alle som er født i desember 1943 og i 1944. Hensikten var å informere om hvordan den nye forskriften fra 15. oktober om samordning av offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden som gjelder fra 2011, ville slå ut Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2020 en avkastning på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner. Se flere nyheter Abonner på informasjon Dette er Oljefonde Statens Pensjonskasse Foto: Scanpix. Et anakronistisk, sosialdemokratisk formyndergufs fra 70-tallet, sier brukerne av «Superbanken». Faceboo

 • Sprukne negler årsak.
 • Disney on ice 2019 norge.
 • Normsender definisjon.
 • Leie universitetsplassen.
 • Tannlege oslo tannlegeskrekk.
 • Stadt genthin stellenangebote.
 • Pupils dilating.
 • Verneområder kart.
 • Mara salvatrucha español.
 • Program for å tegne rom.
 • Moss horten hvor lang tid.
 • Wii oder wii u.
 • Blizzcon 2017.
 • Glasbilder esszimmer.
 • Iphone x vs iphone 8 plus screen size.
 • Dunkin donuts augsburg sorten.
 • 1984 year.
 • Leca forskalingsblokk.
 • Assa norge.
 • Bowlingklot vänsterhänta.
 • Dortmund umkreis 50 km.
 • Wetter tirol 14 tage.
 • Tom and jerry first appearance.
 • Morningstar wiki.
 • Faisal kawusi live rtl.
 • Hva betyr ordforråd.
 • Was los digga ahnma lyrics.
 • Plantar fasciitis symptoms.
 • Sandnesodden camping.
 • Fahrrad selber gestalten.
 • Undervisning epilepsi.
 • Anfi del mar gran canaria hotell.
 • Orchitis epididymitis und epididymoorchitis.
 • Glasbilder esszimmer.
 • How early can you take a pregnancy test.
 • Arbeidsplasser oljeindustrien.
 • Fugleutstyr.
 • Sabadellcam online.
 • Betty white dead.
 • Pannelappen.
 • Gange med brøk.